Izaberite stranicu

DIREKTOR FIRME – ZAKONSKI ZASTUPNIK DOO 

PROMENA DIREKTORA DOO FIRME

BEOGRAD I CELA SRBIJA

DIREKTOR FIRME – ZAKONSKI ZASTUPNIK I OSTALI ZASTUPNICI DOO:

PROMENA DIREKTORA ILI ZASTUPNIKA U APR  8.000 din + APR

U CENU UKLJUČENA I PROMENA OSNIVAČKOG AKTA FIRME 

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

MENJA SE DIREKTOR FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA DIREKTORA – CENA I TROŠKOVI

 • Usluga promene Direktora i Osnivačkog akta 8.000 din
 • Naknada APR za promenu Direktora DOO 3.100 din
 • Naknada APR za objavu Osnivačkog akta 1.500 din

Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji

KOLIKO TRAJE POSTUPAK PROMENE DIREKTORA DOO

 • Priprema dokumentacije traje 1-2 radna dana
 • Promena Direktora u APR traje 2-3 radna dana

DOKUMENTA ZA PROMENU DIREKTORA FIRME

 • Odluka o promeni direktora firme 
 • Razrešenje starog Direktora firme 
 • Imenovanje novog Direktora firme 
 • Zajedničko ili samostalno zastupanje firme
 • Ograničenja ovlašćenja Direktora -po potrebi
 • Dokazi o identitetu Direktora firme -lična karta ili pasoš
 • Registraciona prijava APR za promenu direktora DOO 
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj 
 • OP obrazac za Banku -po zahtevu Banke
 • Uskladjen osnivački akt firme (upisan novi Zastupnik)
 • Registraciona prijava za objavu Osnivačkog akta firme

  USLUGA U POSTUPKU PROMENE DIREKTORA FIRME

  • Priprema dokumentacije za promenu Direktora
  • Priprema izmene osnivačkog akta
  • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR 
  • 2 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
  • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
  • Šaljemo dokumenta na adresu firme -prema dogovoru
  • Rešenje APR o promeni direktora DOO firme -u originalu
  • Upis novog Direktora na sajtu APR -uspešna promena Direktora
  • Objava Osnivačkog Akta na portalu APR- novi direktor upisan

  IZMENA OSNIVAČKOG AKTA – UKLJUČENO U CENU

  • U slučaju promene Direktora treba uskladiti Osnivački akt 
  • Osnivački akt je objavljen na sajtu APR i treba da bude ispravan
  • Usluga obuhvata istovremenu promenu Direktora i izmenu Akta
  • Istovremenim postupkom štedimo Vam vreme i novac za takse
  • Izmena Akta može se uraditi i naknadno – pogledajte uslove:
  • Postupak izmene i objave Osnivačkog akta u APR 
  Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija
  GARANCIJA USPEHA PROCEDURE
  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 1.600 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  mi snosimo naknadu za dodatni postupak

  MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

  ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

  ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

  - PREKO INTERNETA I POŠTE -

  ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

  osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
  promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

  PITANJA I ODGOVORI:  PROMENA DIREKTORA I ZASTUPNIKA FIRME DOO

  POSTUPAK PROMENA DIREKTORA DOO FIRME

  Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

  01

  DIREKTOR FIRME: KOJI JE POSTUPAK ZA PROMENU DIREKTORA I ZASTUPNIKA FIRME U SRBIJI 

  Procedura promene Direktora i ostalih zastupnika firme u Srbiji se sprovodi u Registru privrednih subjekata kod APR-a.

  Koraci u postupku promene direktora i ostalih zastupnika DOO firme su sledeći:

  1. Skupština ili član društva (u zavisnosti od unutrašnje strukture firme i da li se Odluka donosi na sednici ili van sednice) donosi predvidjenom većinom ODLUKU O PROMENI ZASTUPNIKA DRUŠTVA: ODLUKA O  RAZREŠENJU ILI IMENOVANJU DIREKTORA DOO, odnosno Odluku o imenovanju, razrešenju  ili promeni ostalih Zastupnika društva.

  U zavisnosti od slučaja ovo može biti Odluka o imenovanju novog Direktora, ili istovremeno i Odluka o razrešenju ranijeg Direktora, Odluka o promeni broja lica ovlašćenih za zastupanje, Odluka o imenovanju ostalih zastupnika itd, što treba pažljivo pripremiti na osnovu situacije.

  Važno je razlikovati pojam Zastupnika i Zakonskog zastupnika, pa u skladu sa tim i doneti odgovarajuće odluke .

  Izmena Osnivačkog akta zbog promene Direktora: Osnivački akt DOO firme objavljen je na sajtu APR u celosti. Mora biti uskladjen kako sa Zakonom o privrednim društvima , tako i sa sadržinom registra APR. Stoga, usled promene podataka o Zastupniku mora se promeniti i Osnivački akt.

  1. Odluka o promeni direktora –zakonskog zastupnika firme ili drugih zastupnika, fotokopija ličnih dokumenata Direktora /Zastupnika firme, uredno popunjena Registraciona prijava za upis podataka o ovlašćenim licima sa dodacima prema vrsti promene, naknada za APR, izmenjen Osnivački akt nakon promene direktora i prateća dokumentacija –podnose se Agenciji za privredne registre Srbije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o promeni zastupnika DOO firme. Podnošenje dokumentacije u APR -voditi računa da promena direktora firme u APR može da se uradi samo ako je dokumentacija kompletna i uredna, a naknada APR uplaćena sa generisanim pozivom na broj.

  3. APR u roku od 3- 5 radnih dana donosi Rešenje o promeni podataka lica ovlašćenih za zastupanje privednog društva, nakon čega se ove promene prijavljuju u poslovnoj Banci radi izmene potpisa na depo kartonu .

  Napominjemo da je korisno za novog Direktora pripremiti faksimil -pečat potpisa i elektronski potpis, kako bi efikasnije izvršavao funkciju.

  VAŽNO: AKO AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE DONESE REŠENJE KOJIM SE ODBIJA PROMENA DIREKTORA ZBOG PROPUSTA U DOKUMENTACIJI – OSTAVLJA SE ROK OD 30 DANA ZA ISPRAVKU UZ DOPLATU 50 % PRVOBITNE NAKNADE.

  Ukoliko ste dobili Rešenje APR kojim se odbija promena Direktora -možete nam se javiti za pomoć u daljem postupku na mail: info@procedura.rs

  Ipak, s obzirom da je APR strogo formalan organ – svaka greška povlači odbijanje, a to znači i dodatni trošak za naknadu, gubitak vremena i energije.

  Stoga, preporuka je da se za sve postupke kod APR od starta obratite iskusnim i stručnim licima i osigurate uspešnu i brzu proceduru promene Direktora.

  02 

  PROMENA DIREKTORA: KOLIKO DIREKTORA I OSTALIH ZASTUPNIKA MOŽE DA IMA DOO FIRMA ?

  DOO firma u Srbiji može imati jednog ili više direktora.

  Dakle firma mora imati barem jednog Zakonskog zastupnika – Direktora, ali može imati i dva Direktora, ili više od dva drektora, kao i druge zastupnike.

  Direktori mogu zastupati firmu zajednički ili samostalno, sa ograničenim ili neograničenim ovlašćenjima za zastupanje.

  Štaviše, prema Zakonu kojim se reguliše DOO firma ( ZPD) – ako društvo ima više od jednog direktora, svi direktori zastupaju društvo zajednički -ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva nije drugačije određeno.

  Naime, Zakon o privrednim društvima Srbije propisuje da se broj direktora određuje  osnivačkim aktom ili odlukom skupštine / člana društva.

  Međutim, ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine nije određen broj direktora, društvo ima jednog direktora.

  03

  DA LI SE PROMENA DIREKTORA I ZASTUPNIKA PRIJAVLJUJE U APR I U KOM ROKU?

  DA LI DIREKTOR FIRME MORA BITI JAVNO VIDLJIV U APR-U?

  Promena Direktora, kao i promena ostalih zastupnika se OBAVEZNO  registruje u Registru privrednih subjekata Srbije – APR, u skladu sa zakonom o registraciji , u roku od 15 dana od Odluke o imenovanju ili razrešenju Direktora  ili Zastupnika  DOO firme.

  Prema pravu Republike Srbije- identitet Direktora mora biti javno objavljen u APR -u, sa ciljem transparentnosti poslovanja, ali na uštrb zaštite ličnih podataka Direktora firme.

  04

  PROMENA DIREKTORA: KO IMENUJE I RAZREŠAVA DIREKTORA i ZASTUPNIKE  FIRME ?

  U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Srbije Direktora u jednodomnom DOO  imenuje svojom Odlukom Skupština ili jedini član DOO firme. Međutim u postupku za otvaranje DOO firme –  direktor se može imenovati osnivačkim aktom.

  Skupština, odnosno jedini član kod jednodomnog DOO preduzeća, svojom Odlukom razrešava direktora, kao i druge zastupnike DOO.

  To se može uraditi u bilo kom momentu, pri čemu nema obaveze Skupštine – tj člana da navede razlog za razrešenje- osim ako je ta obaveza izričito predviđena osnivačkim aktom ili odlukom skupštine.

  05

  PROMENA DIREKTORA: KO MOŽE BITI DIREKTOR FIRME ?

  Direktor DOO je Zakonski zastupnik privrednog društva.

  Direktor DOO firme može biti fizičko lice ili privredno društvo koj je registrovano u Republici Srbiji koje tu funkciju vrši preko svog zakonskog zastupnika – koji je fizičko lice ili preko fizičkog lica koje je posebnim pisanim punomoćjem za to ovlašćeno.

  DOO firma u svakom trenutku mora imati najmanje jednog zakonskog zastupnika koji je fizičko lice, u skladu sa čl. 31 Zakona o privrednim društvima.

  06

  KOJE POSLOVE OBAVLJA DIREKTOR FIRME– ZAKONSKI ZASTUPNIK  U DOO FIRMI ?

  Direktor vodi poslove društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine.

  U društvu u kome je upravljanje jednodomno, direktori obavljaju sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.

  U društvu u kome je upravljanje dvodomno, direktori obavljaju sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine i nadzornog odbora.

  Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva . Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva. Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine, u koju svaki član društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena društva.

  Direktor ima obavezu izveštavanja organa u DOO firmi u skladu sa  članom 226 Zakona o privrednim društvima Srbije .

  07

  PROMENA DIREKTORA FIRME: KO SU DRUGI ZASTUPNICI FIRME – PORED DIREKTORA ?

  Svako DOO je obavezno da ima barem jednog Zakonskog zastupnika (direktora)  koji zastupa i predstavlja društvo .

  DOO nije obavezno da ima druge zastupnike.

  Međutim u poslovanju je često potrebno da postoji više zastupnika, sa manjim ili večim ovlašćenjima u zastupanju.

  Ostali zastupnici društva ( pored direktora )  su lica koja su odlukom Skupštine ili jedinog člana društva (vlasnika firme) kao  nadležnog organa društva – ovlašćena da zastupaju društvo  pored zakonskih zastupnika društva. Ostali zastupnici upisuju se u Registar APR u propisanom postupku.

  Naime, Zakon o privrednim društvima kao Zakon koji uređuje DOO firme u Srbiji – razlikuje Zakonske zastupnike ( direktore ) i ostale zastupnike.

  Osim zakonskih zastupnika, zastupnici društva u smislu ovog zakona su i lica koja su aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

  08

  OJA OGRANIČENJA MOŽE IMATI ZAKONSKI ZASTUPNIK – DIREKTOR FIRME : UPIS OGRANIČENJA DIREKTORA I DRUGIH ZASTUPNIKA 

  Ograničenja ovlašćenja zastupnika– bilo da je reč o Direktoru kao zakonskom zastupniku ili o ostalim zastupnicima– utvrđuju se Odlukom Skupštine ili jedinog vlasnika DOO firme, a svaki Zastupnik je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja.

  Međutim, interna ograničenja ovlašćenja zastupnika ne mogu se isticati prema trećim licima- npr prema klijentima, ugovaračima, državnim organima.

  Izuzeci od ovog pravila postoje u dva slučaja:

  Ograničenje ovlašćenja Direktora i ostalih zastupnika koja se mogu registrovati u APR i samim tim imaju javno dejstvo prema svim licima su

  1. OBAVEZA SUPOTPISA sa vlasnikom ili drugim zastupnicima (zajedničko potpisivanje) za sve ili samo za neke poslove (npr poslove određene vrednosti i sl)
  2. ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE VIŠE ZASTUPNIKA U SVIM POSLOVIMA .

   

  Za proceduru promene ovlašćenja Direktora ili zastupnika firme u registru APR

  – obratite nam se putem kontakt forme na vrhu stranice ili na mail: info@procedura.rs

   

  09

  KAD POČINJE MANDAT NOVOG DIREKTORA NAKON PROMENE DIREKTORA ?

  U slučaju da DOO promeni Direktora i imenuje novog zakonskog Zastupnika  – ako u odluci o imenovanju nije određeno drugačije, mandat direktora počinje danom donošenja odluke o imenovanju.

  Ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva nije određeno drugačije, smatra se da mandat direktora nije ograničen.

  10

  ŠTA KAD DOO OSTANE BEZ DIREKTORA FIRME – BEZ ZAKONSKOG ZASTUPNIKA ?

  Ako je DOO firma ostala bez direktora, iz bilo kog razloga ostavka direktora , razrešenje starog direktora) a novi direktor ne bude registrovan u registru privrednih subjekata kod APR  u daljem roku od 30 dana, član društva ili drugo zainteresovano lice može tražiti da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika društva.

  Ako društvo ostane bez direktora, do imenovanja direktora, odnosno privremenog zastupnika – izjave volje upućene bilo kom članu nadzornog odbora, ako postoji, odnosno bilo kom članu društva ako društvo nema nadzorni odbor, obavezuju društvo.

  Ako se broj direktora koji društvo zastupaju pojedinačno smanji ispod broja direktora koji je određen osnivačkim aktom ili odlukom skupštine, preostali direktori nastavljaju da zastupaju društvo u okviru svojih ovlašćenja, ali su dužni da bez odlaganja o tome obaveste skupštinu (i nadzorni odbor, ako je upravljanje društvom dvodomno).

  11

  DA LI OSNIVAČ FIRME MOŽE BITI DIREKTOR – ZASTUPNIK  FIRME ?

  Osnivač, odnosno vlasnik firme može imenovati za Direktora ili drugog zastupnika sebe ili drugo lice koje nije vlasnik firme.  Ako ima više vlasnika firme –Direktor može biti neko treće lice / ili više lica, jedan od suvlasnika firme, nekoliko suvlasnika firme ili svi suvlasnici (firma može imati jednog ili više direktora – zakonskih zastupnika, a promena zakonskog zastupnika firme i promena broja zastupnika moguća je u svakom trenutku) .

  12

  DA LI VLASNIK MOŽE SEBE DA POSTAVI ZA DIREKTORA FIRME?

  Da, vlasnik firme može istovremeno biti i Direktor svoje firme. Štaviše ,  vlasnik društva sa ograničenom odgovornošću može da učestvuje u radu skupštine društva kada se odlučuje o imenovanju njega kao direktora društva.

  U jednočlanim firmama često se dešava da jedini član društva imenuje sebe za direktora – gde je u pravnom smislu on sebe predložio i za sebe glasao na Skupštini društva i to kao jedini član društva. Ipak, u višečlanim društvima – treba imati u vidu i odredbu člana 214. stav 1. tačka 5) ZPD koja predviđa da se osnivačkim aktom doo može isključiti pravo glasa člana društva i u drugim situacijama. Dakle, postoji pravna mogućnost da se osnivačkim aktom predvidi da član nema pravo glasa o imenovanju direktora ako je taj član lice o kome se glasa.

  13

  DA LI DIREKTOR FIRME MOŽE BITI PRAVNO LICE – DRUGA FIRMA ?

  Direktor jedne firme može da bude druga firma , koja je registrovana u Republici Srbiji .

  Međutim, pravno lice ne može da bude JEDINI direktor firme – Zakon o privrednim društvima Srbije propisuje da svaka firma obavezno i u svakom trenutku mora imati barem jednog Direktora (zakonskog zastupnika) koji je fizičko lice.

  14

  ZAŠTO SE MENJA DIREKTOR FIRME: KOJI SU RAZLOZI I OSNOVI  ZA RAZREŠENJE DIREKTORA FIRME U SRBIJI ?

  Skupština firme (vlasnici firme ) ili jedini vlasnik koji ima 100 % udela  u firmi– može svojom Odlukom o promeni direktora ili zastupnika društva u svakom trenutku da razreši ili smeni direktora  – bez navođenja bilo kojih razloga i osnova, u skladu sa čl. 395 Zakona o privrednim društvima Srbije.

  Dakle, kod promene Direktora društva sa ograničenom odgvornošću – nije od značaja razlog promene, već pravilna procedura u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom društva, kao i Odlukom o razrešenjua Direktora privrednog društva. 

  15

  PROMENA DIREKTORA: KOME JE ODGOVORAN DIREKTOR FIRME AKO PREKORAČI OVLAŠĆENJA?

  Direktor je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja i odlukama koje donese Skupština (vlasnici) firme.

  Ako Direktor ili drugi zastupnik prekorači svoja ovlašćenja – može odmah biti urađena promena direktora ili zastupnika firme u APR-u, a zastupnik koji je prekoračio svoja ovlašćenja lično odgovara za štetu koju je svojim postupcima prouzrokovao društvu.

  16

  DA LI DIREKTOR FIRME VRAĆA PEČAT FIRME U SLUČAJU RAZREŠENJA ILI OSTAVKE ?

  U slučaju da Direktoru prestane funkcija – obavezan je da preda pečat firme vlasniku , kao i ostalu dokumentaciju firme. Ovo pravilo važi i u slučaju da je razlog prestanka funkcije lična ostavka direktora.

  Pečat za DOO firmu  po pravilu se čuva kod Direktora firme. Naime, samo je Direktor ovlašćen da potpisuje (i pečatira) u ime firme.

  Ukoliko DOO ima više direktora ili zastupnika, a firma koristi pečat u poslovanju, svaki od direktora i zastupnika može imati jedan pečat kod sebe radi zastupanja firme u okviru svojih ovlašćenja –doo firma može imati više pečata .

   

  VREME JE ZA PROMENU DIREKTORA FIRME?

  Postupak promene Direktora DOO

   i  promene ostalih Zastupnika firme

  završavamo efikasno i brzo

  –   za sve firme u Beogradu i celoj Srbiji –