Izaberite stranicu

ZASTUPNIK UDRUŽENJA

PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA

BEOGRAD I CELA SRBIJA

ZASTUPNIK UDRUŽENJA : PROMENA ZASTUPNIKA / PREDSEDNIKA UDRUŽENJA

RAZREŠENJE STAROG I IMENOVANJE NOVOG ZASTUPNIKA 8.000 din +APR

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ PROMENU ZASTUPNIKA:

PROMENA ADRESE UDRUŽENJA, PROMENA NAZIVA,  PROMENA E-MAILA UDRUŽENJA

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

MENJA SE ZASTUPNIK SPORTSKOG UDRUŽENJA?

POGLEDAJTE:  PROMENA ZASTUPNIKA KLUBA – SPORTSKOG UDRUŽENJA

VREME JE ZA PROMENU  ZASTUPNIKA UDRUŽENJA?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA CENA I TROŠKOVI

 • Usluga promene Zastupnika Udruženja: 8.000 din
 • Naknada APR za promenu Zastupnika: 3.100 din

KOLIKO TRAJE PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA

 • Priprema dokumentacije traje 1-2 dan
 • Postupak promene zastupnika  u APR traje 2-3 dana

DOKUMENTA ZA PROMENU ZASTUPNIKA UDRUŽENJA

 • Odluka Skupštine o promeni zastupnika Udruženja
 • Razrešenje starog Zastupnika u skladu sa Statutom 
 • Imenovanje novog Zastupnika u skladu sa Statutom
 • Zapisnik sa sednice Skupštine o promeni zastupnika Udruženja
 • Registraciona prijava APR za promenu zastupnika Udruženja
 • Dokazi o identitetu novog Zastupnika Udruženja
 • Uplata naknada za APR po generisanom pozivu na broj

  USLUGA U POSTUPKU PROMENE ZASTUPNIKA UDRUŽENJA

  • Priprema dokumentacije za promenu zastupnika
  • Priprema Odluka i Zapsinika za Skupštinu udruženja
  • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR 
  • 2x idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
  • Šaljemo Vam BU BROJ : pratite status predmeta ONLINE  
  • Rešenje APR o promeni zastupnika Udruženja – u originalu
  • Šaljemo dokumentaciju na Vašu adresu po dogovoru
  Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

  GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
  Više od 300 registrovanih Udruženja
  Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
  za promenu Zastupnika Udruženja
  snosimo naknadu APR za dodatni postupak 

  MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

  ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

  ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

  - PREKO INTERNETA I POŠTE -

  ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

  osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
  promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

  PITANJA I ODGOVORI: PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA

  ŠTA TREBA ZNATI PRE PROMENE ZASTUPNIKA UDRUŽENJA

  Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

  01

  KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA PROMENU ZASTUPNIKA UDRUŽENJA?

  Za registraciju promene Zastupnika udruženja nadležan je Registar udruženja Agencije za privredne Registre Srbije

  Drugim rečima- za sve promene nadležan je isti registar kao i za postupak osnivanja Udruženja u Srbiji.

   

  Dokumentacija koja je potrebna za imenovanje i razrešenje Zastupnika udruženja :

  Registraciona prijava promene podataka o zastupnicima Udruženja

  • Odluka nadležnog organa Udruženja o promeni Zastupnika Udruženja ili organizacije
  • Zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni Zastupnika Udruženja ili organizacije
  • Overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja, a za stranca – zastupnika udruženja dostavlja se APR-u fotokopija  pasoša uz potvrdu o prebivalištu -boravištu u Srbiji;
  • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u iznosu od 2.800 dinara , uplaćena po jedinstvenom pozivu na broj za svaku uplatu.

  02 

  ZASTUPNIK UDRUŽENJA SE MENJA ODLUKOM SKUPŠTINE  O PROMENI ZASTUPNIKA.

  ŠTA SADRŽI ODLUKA O PROMENI ZASTUPNIKA UDRUŽENJA GRAĐANA?

  Primer Odluke o promeni zastupnika udruženja sadrži datum i mesto donošenja Odluke, podatke o Udruženju , podatke o Zastupniku koji se razrešava sa funkcije  i podatke o novom Zastupnikukoji se imanuje, navođenje ovlašćenja Zastupnika – eventualnih ograničenja ovlašćenja .

  Model Odluke o imenovanju zastupnika udruženja zahteva posebnu pažnju kad je reč o  tome da li je odluka potpisana i doneta na ispravan način.

  Naime, Odluka o promeni zastupnka udruženja mora biti od nadležnog organa ( Skupština ili Upravni odbor ili drugi organ prema Statutu)

  i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje tog organa (predsednik skupštine ili upravnog odbora ili drugi organ ovlašćen statutom).

  Na Odluku o promeni zastupnika udruženja obavezno se stavlja PEČAT UDRUŽENJA

  03

  U KOM ROKU SE REGISTRUJE PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA ILI ORGANIZACIJE?

  Promena Zastupnika se registruje u proceduri za promenu podataka upisanih u Registar udruženja

  I to u roku od 15 dana od donošenja Odluke o promeni lica ovlašćenog za zastupanje.

  04

  PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA : DA LI SE MENJA STATUT KADA SE PROMENI ZASTUPNIK UDRUŽENJA?

  NE, promena zastupnika Udruženja ne povlači obaveznu promenu Statuta udruženja, s obzirom da se Zastupnik ne imenuje u Statutu.

  Naime, do promene Statuta dolazi samo u slučaju da se menja struktura upravljanja, pa se na primer menja broj Zastupnika koje Udruženje ima.

  Međutim, kada je reč o razrešenju konkretnog Zastupnika (Predsednika Udruženja , Presdsednika Upravnog odbora i sl)  i imenovanju drugog lica sa istim ovlašćenjima – Statut Udruženja se ne menja .

  05

  DA LI ZASTUPNIK UDRUŽENJA ODGOVARA LIČNOM IMOVINOM ZA OBAVEZE UDRUŽENJA?

  Ukoliko nema zloupotrebe – Zastupnik , kao ni ostali članovi organa Udruženja ne odgovaraju za obaveze Udruženja kao pravnog lica. Konkretno, prema članu 40. Zakona o udruženjima Republike Srbije, Odgovornost za obaveze udruženja je regulisana na sledeći način :

  Za svoje obaveze udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

  Članovi udruženja i organa udruženja mogu lično odgovarati za obaveze udruženja, ako postupaju sa imovinom udruženja kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne svrhe.

  Dakle, funkcija Zastupnika ( kao ni funkcija Predsednika Skupštine , Predsednika Upravnog odbora Udruženja) ne označava preuzimanje odgovornosti za obaveze iz poslovanja tj delovanja Udruženja, osim u slučaju da to lice postupi na prevaran način  ili zloupotrebi imovinu Udruženja .

  06

  PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA : KO MOŽE BITI ZASTUPNIK UDRUŽENJA?

  Za zastupnika udruženja može biti određeno samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

  Dakle, pravno lice može biti osnivač ili član Udruženja – ali ne može biti Zastupnik.

  STRANI DRŽAVLJANIN MOŽE BITI ZASTUPNIK UDRUŽENJA – pod uslovom da ima prebivalište ili boravište u Republici Srbiji .  Zastupnik udruženja koji je nerezident pri registraciji promene ili imenovanja zastupnika prilaže u fotokopiji potvrdu o boravištu na teritoriji Republike Srbije koje izdaje nadležni organ – Uprava za strance pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

  07

  PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA : DA LI UDRUŽENJE MOŽE IMATI DVA ZASTUPNIKA?

  Udruženje građana mora iamtinajmanje jedno fizičko lice ovlašćeo za Zastupanje Udruženja, a može imati i više lica ovlašćenih za zastupanje . Drugim rečima, moguće je da  udruženje ima više zastupnika – ukoliko je Statutom predviđena odgovarajuća unutrašnaj organizacija upravljanja koja odgovara Udruženju sa dva ili više lica koja su ovlašćena za zastupanje i potpisivanje udruženja.

  08

  ZASTUPNIK UDRUŽENJA I SUKOB INTERESA:

  DA LI ISTO LICE MOŽE BITI ZASTUPNIK DVA ILI VIŠE UDRUŽENJA?

  Isto lice može biti Zastupnik dva ili više Udruženja. Naime, nema zakonskih smetnji da jedna osoba bude Zastupnik ili član više Udruženja, s tim što se u Statutu udruženja mogu predvideti ograničenja i drugi uslovi koji se odnose na Zastupnika.

  09

  ZASTUPNIK UDRUŽENJA  -PREDSEDNIK UDRUŽENJA?

  DA LI ZASTUPNIK UDRUŽENJA MOŽE DA IMA DRUGE FUNKCIJE U UDRUŽENJU?

  Zastupnik udruženja je ono lice koje ima ovlašćenja zakonskog zastupnika, iako isto lice po pravilu  pored ovlašćenja za zastupanje i potpisvanje Udruženja ima i druge funkcije .

  Ovlašćenja zakonskog zastupnika (lica ovlašćenog za zastupanje) po pravilu imaju Predsednik Udruženja ili Direktor – izvršni direktor Udruženja, Predsednik upravnok odbora Udruženja , Generalni sekretar Udruženja , a nekada i Predsedavajući Skupštine Udruženja – što je često kod Udruženja sa malim brojem članova.

  10

  PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA : DA LI ZASTUPNIK UDRUŽENJA POTPISUJE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ?

  Godišnji finansijski izveštaj Udruženja potpisuje elektronskim potpisom registrovani Zastupnik udruženja koji je u Registru Udruženja APR upisan kao lice ovlašćeno za zastupanje.

  U slučaju da Udruženje u toku fiskalne godine nije imalo prometa ni promena na poslovnom računu, kao ni promene na  imovini i obavezama, ne podnosi godišnji finansijski izveštaj već  IZJAVU O NEAKTIVNOSTI do 28. februara za prethodnu godinu. Ukoliko ovaj rok bude propušten, izjava o neaktivnosti se može podneti i do 31. decembra, uz plaćanje naknade po osnovu neblagovremenog podnošenja dokumenta.

  Izjavu o nekativnosti takođe potpisuje elektronskim potpisom Zastupnik Udruženja.

  Stoga, ako se promena zastupnika Udruženja planira početkom poslovne godine- treba voditi računa da li će novi Zastupnik Udruženja koji se imenuje u postupku kod APR  imati mogućnost da potpiše elektronskim potpisom finansijske izveštaje ili izjavu o nekativnosti u propisanom roku.

  11

  PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA : DA LI ZASTUPNIK UDRUŽENJA MORA BITI ZAPOSLEN U UDRUŽENJU?

  Način angažovanja zakonskog zastupnika treba da bude regulisan opštim aktom udruženja,

  najčešće Statutom, ili pak posebnim Pravilnikom. Zastupnik može zaključiti ugovor u radu i  biti zaposlen u Udruženju, a može i zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa Zastupnikom Udruženja –  tzv. menadžerski ugovor.

  U svakom slučaju, ukoliko Zastupnik ostvaruje bilo koju vrstu naknade za rad ili mu se vrše bilo kakve isplate od strane Udruženja- potrebno je da se po tom osnovu zaključe odgovarajući ugovori i obračunaju pripadajući porez i doprinosi.

  Međutim, prema preovlađujućem stavu Zastupnik udruženja koji preduzima aktivnosti  zakonskog zastupanja za koje ne prima nadoknadu niti isplate u udruženjima i drugim nevladinim nedobitnim organizacijama, i to samo aktivnosti su vezane za ostvarivanje ciljeva i zadataka tih organizacija, u skladu sa zakonima kojima se uređuju te organizacije i statutom –nije obavezan da zasnuje radni odnos u udruženju.

  12

  PROMENA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA : DA LI JE OBAVEZNA PROMENA ADRESE ZASTUPNIKA U APR – U?

  U slučaju da Zastupnik udruženja promeni adresu stanovanja – tj adresu prebivališta iz lične karte (a za stranog državljanina koji je zastupnik udruženja – u slučaju da se promeni adresa boravišta u Republici Srbiji) – obavezna je registracija promene ovih podataka u Registru Udruženja .

   Promena adrese prebivališta/boravka zastupnika odvija se u postupku kod APR , a potrebna dokumentacija za ovu proceduru je sledeća :

  • registraciona prijava promene podataka zastupnika Udruženja
  • odluka nadležnog organa udruženja o promeni podataka zastupnika – promeni adrese zastupnika udruženja ili organizacije
  • zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni podataka zastupnika udruženja ili organizacije
  • overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu za stranog državljanina
  • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u iznosu od 2800 dinara.

  13

  DA LI TREBA OBAVESTITI BANKU KADA SE  PROMENI  ZASTUPNIK UDRUŽENJA?

  Novi Zastupnik udruženja ili organizacije koji je registrovan u proceduri kod APR sa Rešenjem o promeni zastupnika Udruženja treba da se prijavi poslovnoj Banci u kojoj Udruženje ima račun.

  Naime, potrebna je promena ovlašćenih lica na depo kartonu u Banci, što utiče na sva plaćanja Udruženja, s obzirom da je zakonski zastupnik Udruženja finansijski nalogodavac u ime Udruženja.

  VREME JE ZA PROMENU ZASTUPNIKA UDRUŽENJA?

  Promenu Zastupnika – Predsednika

   završavamo efikasno i brzo 

  za sva udruženja i nedobitne organizacije

  -u Beogradu i svim mestima u Srbiji –