Izaberite stranicu

OGRANAK DOO: OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA

OTVARANJE OGRANKA DOO FIRME 

Beograd i cela Srbija

OGRANAK DOO: OSNIVANJE OGRANKA ZA POSTOJEĆE FIRME  6.000 DIN + APR

OSNIVANJE OGRANKA UZ OTVARANJE DOO FIRME  3.000 DIN

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

TRAŽILI STE OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA? 

 OSNIVANJE OGRANKA  STRANE FIRME U SRBIJI 

OTVARATE OGRANAK ?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

TROŠKOVI ZA OTVARANJE OGRANKA DOO FIRME

 • Usluga otvaranja Ogranka DOO firme u APR : 6.000 din
 • Naknada APR za upis Ogranka u registar: 3.100 din
 • Pečat Ogranka – automatik: 2.000 din -promo cena

Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji

KOLIKO TRAJE POSTUPAK ZA DODAVANJE OGRANKA

 • Priprema dokumentacije za osnivanje  Ogranka – 1 dan
 • Registracija Ogranka firme kod APR traje 1 -3 dana
 • Izrada pečata ODMAH uz Rešenje o upisu Ogranka

DOKUMENTA ZA OTVARANJE OGRANKA DOO FIRME

 • Odluka o osnivanju Ogranka privrednog društva
 • Imenovanje Zastupnika Ogranka DOO firme
 • Određivanje naziva, adrese, delatnosti Ogranka
 • Dokaz o identitetu Zastupnika Ogranka
 • Registraciona prijava APR za registraciju Ogranka
 • Dodatak prijave za naziv, adresu, delatnost Ogranka
 • Dodatak prijave za Zastupnika Ogranka firme
 • Uplata naknade za APR po generisanom pozivu na broj

USLUGA OTVARANJA OGRANKA FIRME -DOO

 • Priprema dokumentacije za registraciju Ogranka 
 • Određivanje šifre delatnosti Ogranka DOO firme
 • Provera adrese Ogranka u Adresnom registru RGZ
 • Imenovanje i ovlašćenja Zastupnika Ogranka
 • Ograničenje Zastupnika supotpisom -po zahtevu
 • Priprema OP obrasca za Banku -po zahtevu
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR 
 • 2 puta idemo na šaltere APR umesto Vas
 • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • Rešenje APR o Ogranku DOO firme – u originalu
 • Upis Ogranka DOO firme na sajtu APR
 • Izrada pečata Ogranka – po zahtevu 

Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

Više od  1.600 registrovanih DOO firmi

Ako APR iz formalnih razloga  odbije zahtev

snosimo naknadu APR za dodatni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI : OGRANAK FIRME

ŠTA TREBA ZNATI PRE OTVARANJA OGRANKA FIRME U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

KAKO SE OSNIVA OGRANAK DOO FIRME ?

Procedura za osnivanje OGRANKA DOMAĆE FIRME U SRBIJI  sprovodi se u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

Postupak za upis ogranka u okviru postojeće DOO firme sastoji se iz nekoliko faza:

 • Skupština ili član društva (u zavisnosti od unutrašnje strukture firme) donosi Odluku: ODLUKA O OSNIVANJU OGRANKA DOO FIRME U SRBIJI .
 • Odluka o osnivanju Ogranka DOO firme u Srbiji mora da sadrži sve propisane podatke koji se zahtevaju za Ogranak kao organizacioni deo jedne firme : NAZIV OGRANKA; SEDIŠTE (ADRESU) OGRANKA, ZASTUPNIK OGRANKA, DELATNOST OGRANKA FIRME, kao i podatke o domaćoj firmi  koja je osnivač tog Ogranka i pravnom kapacitetu Ogranka u pravnom prometu.

 

 • DOKUMENTACIJA ZA UPIS OGRANKA  DOO FIRME U SRBIJI: Odluka o upisu Ogranka DOO firme, potpisana i pečatirana na propisan način (kad DOO koristi u poslovanju pečat) , uredno popunjena registraciona prijava za upis podataka o Ogranku DOO, naknada za usluge APR-a sa generisanim jedinstvenim pozivom na broj  i prateća dokumentacija – zajedno se podnose Agenciji za privredne registre Srbije.

 

 • Agencija za privredne registre u roku od 3 do 5 radnih dana donosi Rešenje APR o upisu ogranka privednog društva u Registar privrednih subjekata Srbije. Na osnovu Rešenja APR o osnivanju Ogranka (filijale, maloprodaje, fabrike, poslovne jedinice firme ) Ogranak stiče pravni kapacitet za poslovanje u okviru matične firme, sa ovlašćenjima Ogranka. Ogranak firme može i po pravilu ima svoj poseban (pod)račun u Banci, a takođe po pravilu Ogranak ima i svoj posebni PEČAT OGRANKA- na ovom pečatu pored naziva poslovne jedinice obavezno se navodi i naziv DOO firme čiji je taj Ogranak deo.

Nakon osnivanja Ogranka preporuka je da se registruje Izmena osnivačkog akta firme- tako da se Ogranak upisuje u osnivački akt – naročito ako u važećem osnivačkom aktu nema podataka o Ograncima – ovlašćenjima Ogranka i nadležnostima u pogeldu Ogranka.

Za usklađivanje i izmenu osnivačkog akta NAKON OSNIVANJA OGRANKA DOO firme pogledajte stranicu:  IZMENE OSNIVAČKOG AKTA DOO.

02 

ŠTA JE OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA – OGRANAK DOO FIRME U SRBIJI ?

Ogranak privrednog društva koje je registrovano u Srbiji (domaćeg privrednog društva) je izdvojeni organizacioni deo unutar DOO firme  a teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost.

Dakle,  Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun DOO firme .

DOO firma koja ima Ogranke – neograničeno odgovara za obaveze tog Ogranka koje nastanu u poslovanju Ogranka prema trećim licima, a u skladu sa čl 567 Zakona o privrednim društvima Srbije.

Ogranak ima  svoj naziv, delatnost, adresu i Zastupnika Ogranka.

Međutim, nije obavezno da se naziv, adresa, delatnost ili zastupnik Ogranka razlikuju od naziva, adrese, delatnosti ili zastupnika firme – dovoljno je da se samo jedan podatak razlikuje – jer zapravo ta različitost je i razlog osnivanja Ogranka. Dakle, nije obavezno da postoji razlika kod svih podataka Ogranka u odnosu na podatke firme- npr Ogranak može imati samo posebnu adresu, dok su delatnost i zastupnik ( direktor) isti kao na nivou cele kompanije; a isto važi i za druge podatke koji se registruju. 

03

DA LI OGRANAK DOO FIRME IMA BANKOVNI RAČUN I PEČAT?

Ogranak DOO firme može imati poseban račun u poslovnoj Banci, koji se razlikuje od računa DOO firme.

Takođe, Ogranak može u poslovanju da koristi i poseban pečat Ogranka ,ali uz navođenje na pečatu i poslovnog imena firme i reči Ogranak.

Međutim, Ogranak DOO kao organizaciona jedinica firme, nije u obavezi da ima svoj poslovni račun ni pečat, već o tome odlučuju vlasnici firme koji čine Skupštinu društva sa ograničenom odgvornošću.

04

KAKO SE MENJA ADRESA OGRANKA DOO FIRME?

PROMENA ADRESE OGRANKA DOO FIRME odvija se u postupku kod APR  u slučaju da dođe do preseljenja pooslovne jedinice .

Dokumentacija za promenu adrese Ogranka koja se predaje u APR :

Uredno potpisana  (i pečatirana) Odluka o promeni adrese Ogranka koju donose vlasnici firme na sednici ili van sednice društva, popunjena Registraciona prijava APR za promenu sedišta Ogranka doo firme i dodatak uz prijavu , naknada APR za promenu adrese Ogranka DOO firme – u iznosu od 3.100 dinara, uplaćena po jedinstvenom pozivnom broju za svaku uplatu koji se generiše na sajtu APR.

Postupak za promenu sedišta Ogranka domaće firme u Srbiji završava se u roku od 3-5 radnih dana,

Dobijanjem Rešenja Agencije za privredne registre o promeni podataka o registrovanom Ogranku – podataka o adresi na kojojoj se nalazi Ogranak (Brisanje postojeće adrese Ogranka i upis nove adrese Ogranka usled preseljenja poslovne jedinice firme) .

Promenu adrese ogranka treba prijaviti poslovnoj Banci u slučaju da Ogranak ima svoj poseban račun.

U slučaju preseljenja Ogranka u drugo mesto – ako Ogranak koristi pečat – biće potrebno da se izradi i novi pečat za Ogranak firme.

05

KAKO SE MENJA ZASTUPNIK OGRANKA DOO FIRME?

PROMENA ZASTUPNIKA OGRANKA DOO FIRME U SRBIJI odvija se u postupku kod APR u slučaju da dođe do promene lica koje rukovodi Ogrankom (direktor, zastupnik, rukovodilac Ogranka firme).

Dokumentacija za promenu ovlašćenog Zastupnika Ogranka koja se predaje u APR:

Uredno potpisana  (i pečatirana) Odluka o promeni lica ovlašćenog za zastupanje Ogranka koju donose vlasnici firme na sednici ili van sednice društva, popunjena Registraciona prijava APR za promenu Zastupnika Ogranka doo firme i dodatak uz prijavu za promenu zastupnika, fotokopija ličnih dokumenata Zastupnika (lična karta Srbije ili EU ili pasoš zastupnika Ogranka), naknada APR za promenu Zastupnika Ogranka DOO firme – u iznosu od 3.100 dinara, uplaćena po jedinstvenom pozivnu na broj za svaku uplatu koji se generiše na sajtu APR.

Odluka o promeni lica ovlašćenog za zastupanje Ogranka firme sadrži podatke o Zastupniku Ogranka i njegovim ovlašćenjima.

Dejstvo registracije zastupnika ogranka uređuje član 570 Zakona o privrednim društvima Srbije:

Ako je Zastupnik Ogranka registrovan u skladu sa zakonom o registraciji–  to lice smatra se zastupnikom celog privrednog društva.

Zastupnik Ogranka je dužan da postupa u skladu sa ograničenjima svojih ovlašćenja koja su utvrđena aktima društva ili odlukama nadležnih organa društva, pri čemu se navedena ograničenja ovlašćenja zastupnika Ogranka ne mogu se isticati prema trećim licima.

Zastupnik ogranka može da ima registrovana ograničena ovlašćenja, i to:  ograničenje Zastupnika Ogranka u vidu zajedničkog zastupanja sa drugim zastupnicima društva, ili ograničenje u vidu obaveznog supotpisa sa vlasnikom ili zastupnikom firme.

Ako su registrovana u APR-u ova ograničenja Zastupnika Ogranka mogu se isticati prema trećim licima.

Promena ovlašćenja Zastupnika Ogranka je moguća u postupku kod Agencije za privredne registre

 – obratite nam se na mail info@procedura.rs ili pro.asistent@gmail.com  za detaljne informacije o postupku.

 

Koliko traje postupak promene Zastupnika Ogranka?

Procedura promene registrovanog Zastupnika Ogranka domaće firme u Srbiji traje  od  3 do 5 radnih dana.

Po sprovedenom postupku Agencija za privredne registre Srbije donosi Rešenje o promeni podataka o registrovanom Zastupniku privrednog društva: Brisanje ili upis lica ovlašćenih za zastupanje Ogranka privrednog društva koji su imenovani ili razrešeni Odlukom vlasnika firme.

Promenu Zastupnika Ogranka treba obavezno prijaviti poslovnoj Banci u slučaju da Ogranak ima svoj poseban račun, jer je Zastupnik Ogranka na depo kartonu Banke kao lice ovlašćeno da raspolaže novčanim sredstvima na računu Ogranka.

06

KAKO SE MENJA DELATNOST OGRANKA DOO FIRME U SRBIJI?

PROMENA ŠIFRE DELATNOSTI OGRANKA DOO FIRME odvija se u postupku kod APR  u slučaju da dođe do promene poslova koje ogranak obavlja. 

Dokumentacija za promenu šifre delatnosti Ogranka koja se predaje u APR:

Uredno potpisana  (i pečatirana ) Odluka o promeni delatnosti Ogranka koju donose vlasnici firme na sednici ili van sednice društva, popunjena Registraciona prijava APR za promenu delatnosti Ogranka doo firme i dodatak uz prijavu uz navođenje nove šifre i opisa delatnosti prema šifrarniku delatnosti, naknada APR za promenu delatnosti Ogranka DOO firme – u iznosu od 3.100 dinara, uplaćena po jedinstvenom pozivnu na broj za svaku uplatu koji se generiše na sajtu APR.

Odluka o promeni delatnosti Ogranka firme obavezno  sadrži  novu šifru delatnosti kojom se Ogranak bavi, a koja se određuje na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije.

Stoga, pri promeni šifre delatnosti Ogranka konsultuje se šifrarnik svih delatnosti po sektorima  uz navođenje četvorocifrene šifre delatnosti , naziva šifre delatnosti i opisa poslova koje navedena šifra obuhvata i  koje poslove šifra delatnosti ne obuhvata .

 

Koliko traje postupak promene šifre delatnosti Ogranka?

Procedura promene delatnosti  Ogranka domaće firme u Srbiji traje u APR-u od  3 do najviše 5 radnih dana, a okončava se kada Agencija za privredne registre izda Rešenje o promeni podataka o registrovanom Ogranku privrednog društva  – podataka ošifri delatnosti  koje obavlja Ogranak (Brisanje postojeće šifre delatnosti Ogranka i upis nove šifre delatnosti Ogranka usled promene poslova koje obavlja poslovna jedinica firme) .

Promenu šifre delatnosti Ogranka treba prijaviti poslovnoj Banci u slučaju da Ogranak ima svoj poseban račun .

Pri promeni šifre delatnosti Ogranka kod APR –u načelu DOO firma za svoj Ogranak nije u obavezi da APR-u dostavlja saglasnost ili odobrenje nadležne inspekcije o ispunjenosti uslova u pogledu prostora ili drugih zahteva -osim izuzetno kada je posebnim zakonom propisano da je za registraciju i obavljanje određene delatnosti Ogranka  potrebno pribaviti takvu potvrdu.

07

KAKO SE MENJA NAZIV OGRANKA DOO FIRME U SRBIJI?

 PROMENA NAZIVA OGRANKA DOO FIRME odvija se u postupku kod APR  u slučaju da dođe do promene imena Ogranka ili brisanja posebnog naziva Ogranka firme. 

Dokumentacija za promenu naziva Ogranka u postupku promene naziva Ogranka kod APR :

Uredno potpisana  (i pečatirana) Odluka o promeni naziva Ogranka , popunjena Registraciona prijava APR za promenu imena Ogranka doo firme i dodatak uz prijavu uz navođenje da li je reč o novom nazivu Ogranka ili brisanju naziva Ogranka tako da Ogranak ubuduće posluje pod nazivom DOO firme, i to ne starija od 15 dana,  naknada APR za promenu naziva Ogranka DOO firme – u iznosu od 3.100 dinara, uplaćena po jedinstvenom pozivnu na broj za svaku uplatu koji se generiše na sajtu APR.

 

 Koliko traje postupak promene naziva Ogranka?

Procedura promene naziva Ogranka domaće firme u Srbiji traje u APR-u od  3 do najviše 5 radnih dana.

Agencija za privredne registre donosi u tom postupku Rešenje o promeni podataka o registrovanom Ogranku privrednog društva – podataka o nazivu Ogranka ili podatak da će Ogranak poslovati pod imenom firme, bez navođenja svog posebnog naziva – jer nije obavezno da Ogranak ima poseban naziv.  

Promenu naziva ogranka treba prijaviti poslovnoj Banci u slučaju da Ogranak ima svoj poseban račun, jer može doći da zaustavljanja transakcija od strane Banke dok se ne usklade podaci o Ogranku sa podacima u APR-u.

U slučaju da Ogranak firme promeni ime- ako Ogranak koristi pečat – biće potrebno da se izradi i novi pečat za Ogranak firme.

08

KAKO ZATVORITI OGRANAK DOO FIRME U SRBIJI?

Procedura za ZATVARANJE OGRANKA DOO FIRME U SRBIJI  sprovodi se u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre .

Postupak za brisanje ogranka DOO firme u Srbiji  – sastoji se iz više koraka:

 • Skupština ili član društva ( u zavisnosti od unutrašnje strukture firme) donosi Odluku: ODLUKA O PRESTANKU OGRANKA PRIVREDNOG DRUŠTVA I BRISANJU OGRANKA IZ REGISTRA APR.
 • Odluka o zatvaranju Ogranka DOO firme mora da sadrži sve propisane podatke o Ogranku koji se briše, tako da nema sumnje o kom Ogranku je reč, kao i podatke o domaćoj firmi koja je osnivač tog Ogranka, s tim da nije obavezno da se u ovoj Odluci obrazlože razlozi za zatvaranje Ogranka . Odluku donosi Skupština DOO firme ako je reč o jednodomnom upravljanju, koju čine članovi privrednog drutva, u skaldu sa Zakonom o privrednim društvima i opštim aktima firme.
 • DOKUMENTACIJA ZA BRISANJE OGRANKA  DOO FIRME IZ REGISTRA APR-A : Odluka o prestanku Ogranka DOO firme, potpisana i pečatirana na propisan način (kad DOO koristi u poslovanju pečat), uredno popunjena registraciona prijava za upis podataka o Ogranku DOO –dodatak za brisanje Ogranka, naknada za usluge APR-a u iznosu od 3000 din sa generisanim jedinstvenim pozivom na broj i prateća dokumentacija – zajedno se podnose Agenciji za privredne registre Srbije.
 • Agencija za privredne registre u roku od 3 do 5 radnih dana donosi Rešenje APR o brisanju ogranka privednog društva iz Registra privrednih subjekata Srbije
 • Nakon zatvaranja Ogranka -preporuka je da se registruje Izmena osnivačkog akta firme –ako je u postojećem registrovanom osnivačkom aktu postojao podatak o Ogranku koji je obrisan iz registra.
 • Za usklađivanje i izmenu osnivačkog akta posle BRISANJA OGRANKA DOO firme pogledajte stranicu: IZMENE OSNIVAČKOG AKTA DOO FIRME

09

DA LI SE OGRANAK  FIRME  I PROMENE KOD OGRANKA FIRME  PRIJAVLJUJU KOD APR I U KOM ROKU ?

Rok za registraciju Odluke o OSNIVANJU Ogranka DOO firme – kao organizacionog dela firme na teritoriji Republike Srbije, kao i Odluke o promeni podataka Ogranka (naziv, adresa, delatnost, Zastupnik Ogranka) je 15 dana od dana donošenja te Odluke.

Međutim,  u slučaju da se ovaj rok prekorači -APR će dozvoliti registraciju Ogranka DOO samo uz naplatu dodatne naknade za neblagovremenost koja je znatno viša od redovne naknade za upis Ogranka (dodatna naknada iznosi 6.000 din).

Na zvaničnom sajtu APR  navodi se detaljna informacija:

Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije i obavezno se registruje u skladu zakonom o registraciji.

Domaća privredna društva koja imaju obrazovane ogranke, dužna su da te ogranke registruju .

Sve promene registrovanih podataka o Ogranku obavezno se registruju u roku od 15 dana od promene tih podataka.

10

DA LI MOŽE OGRANAK DA PROMENI FORMU U DOO?

Nije moguće da Ogranak DOO firme promeni formu i postane pravno lice.

Prema propisima Republike Srbije – Ogranak domaće firme  je organizaciona strukturna jedinica tog privrednog društva i nema svojstvo pravnog lica , niti se može osamostaliti u odnosu na DOO firmu čiji je deo.

11

DA LI NAZIV OGRANKA MOŽE DA SE RAZLIKUJE OD NAZIVA FIRME ?

Prema Zakonu koji uređuje privredna društva, u pravnom prometu Ogranak nastupa pod poslovnim imenom društva, uz navođenje:

1) da je reč o ogranku;

2) adrese ogranka, ako se razlikuje od adrese sedišta društva;

3) naziva ogranka, ako ga ima.

Dakle, Ogranak može, ali ne mora da ima svoj poseban naziv, koji se razlikuje od naziva firme.

Međutim čak i kad postoji poseban naziv Ogranka – u poslovanju i na pečatu Ogranka obavezno se navodi poslovno ime firme  i reč Ogranak.  

12

KADA JE OBAVEZNA REGISTRACIJA OGRANKA U APR?

Načelno, registracija Ogranka je po pravilu korisna za unutrašnju organizaciju DOO u sledećim slučajevima :

 • kada se delatnost firme obavlja na različitim lokacijama – poslovnim jedinicama, filijalama, maloprodajama, veleprodaja, proizvodnja –van sedišta DOO firme
 • kada DOO firma obavlja više nesrodnih poslova a postoji potreba za organizacionim i finansijskim izdvajanjem prema vrsti delatnosti u okviru iste firme (npr veleprodaja i maloprodaja, proizvodnja i usluge itd)
 • kada menadžment želi poslovanje u pojedinim oblastima/ lokacijama / poslovnicama  poveriti posebnom zastupniku Ogranka, koji se razlikuje od zastupnika DOO firme i ima ograničenja samo u okviru ovlašćenja Ogranka
 • kada postoji interes da pojedina poslovna jedinica (npr prodavnica, restoran, kafe) nosi različit naziv od naziva DOO firme (Ogranak može imati svoj poseban naziv) , itd.

Dakle , puno je mogućih organizacionih razloga za osnivanje Ogranka u okviru jedne DOO firme. Međutim, Zakon o privrednim društvima Srbije ne predviđa obavezu formiranja ogranka – već je to Odluka vlasnika firme prema potrebama poslovanja.

Međutim,  posebni propisi za neke delatnosti predviđaju obavezu obrazovanja ogranka DOO firme – tada je OBAVEZNO da se registruje Ogranak firme.

U pojedinim slučajevima obavezno je da se registruje Ogranak DOO firme – na primer  u ugostiteljstvu ili turizmu. 

Zakon o turizmu Srbije i Zakon o ugostiteljstvu Srbije – propisuju obaveznu registraciju Ogranka kod APR- u slučaju kada se delatnost obavlja u sedištu DOO firme a registrovana pretežna delatnost nije turistička/ugostiteljska, kao i u slučaju da DOO firma obavlja te delatnosti na više fizičkih lokacija – svaka poslovna jedinica obavezno mora biti registrovana kao Ogranak.

Konkretno,  kad je reč o turističkim agencijama  – za čiju delatnost je neophodno pribaviti i propisanu licencu,  član 42. st. 5. i 6. Zakona o turizmu Republike Srbije  propisuje:  ako privredno društvo obavlja turističku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost -dužno je da za delatnost turističke agencije obrazuje ogranak, koji se registruje i kao Ogranak DOO firme i kao subjekt u Registru turizma.

Štaviše, ako DOO firma obavlja delatnost turističke agencije van sedišta (bilo kao pretežnu delatnost ili kao sporednu delatnost) obavezno je da u svakom mestu poslovanja (svakoj poslovnoj jedinici, filajali turističke agencije) obrazuje ogranak i upiše taj Ogranak u registar turizma kod APR.

 

Ugostitelji imaju istu obavezu: Ugostitelji -restorani, kafići , ketering i drugi oblici koji  pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u svom sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost –imaju obavezu  da za tu delatnost registruju Ogranak u APR-u.

Dakle, kad je kao pretežna delatnost registrovana neka druga delatnost, a firma počinje da se bavi i ugostiteljskom delatnošću ili kad ugostitelj obavlja ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost, ali je obavlja van sedišta – mora da registruje ogranak u Registru privrednih subjekata i evidentira ga u Registru turizma

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje obavezu škola za vozače ( COV privredno društvo) da obrazuju ogranak ili drugu organizacionu celinu -ako osposobljavanje kandidata za vozače obavlja van teritorije organizacione jedinice MUP-a na kojoj se nalazi sedište tog privrednog društva .

Ovakva obaveza da formiraju Ogranak postoji i za nautičku delatnost, delatnost rent-a-car usluga – iznajmljivanje vozila, a slična obaveza postoji i u Zakonu o elektronskim komunikacijama Srbije.

13

DA LI POSTOJI OBAVEZA REGISTRACIJE MALOPRODAJNIH OBJEKATA ( PRODAVNICA, FILIJALA ) ?

Zakon o privrednim društvima propisuje je da je Ogranak privrednog društva izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga to društvo obavlja delatnost, te da se Ogranak obrazuje Odlukom o osnivanju Ogranka koju donosi Skupština (odnosno nadležni organ) DOO firme.

Dalje, članom 157. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018) obavezuju se domaća privredna društva koja imaju obrazovane ogranke, da te ogranke registruju u propisanom roku .

Dakle,  ukoliko su maloprodajni objekti obrazovani kao ogranci odlukom skupštine društva, onda je društvo dužno da te Ogranke registruje .

Međutim, u slučaju da maloprodajni objekti nisu formirani kao Ogranci, treba imati u vidu  čl. 25 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji predviđa obavezu privrednih društava da  dostave Poreskoj upravi i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost .

VREME JE ZA OTVARANJE OGRANKA ?

Postupak za otvaranje Ogranka firme završavamo efikasno i brzo

– za DOO firme u Beogradu i celoj Srbiji-