Izaberite stranicu

PRENOS UDELA DOO FIRME

PROMENA VLASNIKA I OSNIVAČA FIRME

Beograd i cela Srbija

PRENOS UDELA – 100 % ILI MANJE NA JEDNOG ILI VIŠE NOVIH VLASNIKA

PRIPREMA DOKUMENTACIJE I POSTUPAK U APR  12.000 din + APR

U CENU UKLJUČENA I PROMENA OSNIVAČKOG AKTA FIRME 

POPUST ZA VIŠE ISTOVREMENIH PROMENA UZ PRENOS UDELA:

PROMENA DIREKTORA, PROMENA SEDIŠTA, DELATNOSTI, PROMENA IMENA FIRME 

PROMENA REGISTROVANE E-MAIL ADRESE I TELEFONA FIRME 

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

MENJA SE VLASNIK FIRME? 

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PRENOS UDELA DOO FIRME – CENA I TROŠKOVI

 • Usluga promene vlasnika firme u APR: 12.000 din
 • Naknada APR za upis novog vlasnika firme: 3.100 din
 • Naknada APR za objavu Osnivačkog akta: 3.100 din
 • Overa Ugovora o prenosu udela: od 1.440 din

Cena se uvećava za složene prenose, strana i pravna lica

KOLIKO TRAJE POSTUPAK PROMENE VLASNIKA DOO

 • Priprema dokumentacije traje 1-2 radna dana
 • Postupak promene vlasnika u APR traje 2-3 dana

DOKUMENTA ZA PROMENU VLASNIKA FIRME

 • Ugovor o prenosu udela overen kod notara
 • Dokazi o identitetu članova firme- vlasnika
 • Registraciona prijava APR za promenu članova
 • Dodatak prijave za pristupanje i istupanje člana
 • Dodatak prijave za promene uloga i kapitala  
 • Izmenjen Osnivački akt: nova vlasnička struktura
 • Registraciona prijava za objavu Osnivačkog akta

  DRUGE PROMENE UZ PROMENU VLASNIKA

 • Promenu vlasnika često prati i promena drugih podataka:
 • Promena direktora, promena telefona, e-mail adrese firme
 • Promena adrese, imena firme ili šifre delatnosti, itd
 • Kad ima više promena postupak je složeniji i zavisi od zahteva
 • Svaka situacija je posebna – zatražite ponudu za Vašu situaciju 

USLUGA U POSTUPKU PRENOSA UDELA

 • Priprema dokumentacije za promenu vlasnika firme
 • Priprema izmena Osnivačkog akta 
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR 
 • 4 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • Šaljemo dokumenta na adresu firme – prema dogovoru
 • Rešenje APR o prenosu udela DOO firme – u originalu
 • Objava novog člana društva na sajtu APR
 • Objava novog Osnivačkog akta na sajtu APR  

IZMENA OSNIVAČKOG AKTA – UKLJUČENO U CENU USLUGE

 • U slučaju PROMENE VLASNIKA FIRME treba izmeniti Osnivački akt 
 • Osnivački akt je objavljen javno na sajtu APR – treba izmeniti vlasnika
 • Usluga obuhvata vezani prenos udela i odmah zatim izmenu Osn.akta 
 • Vezanim postupkom štedi se Vaše vreme i kompletira prenos udela
 • Izmena Akta može se uraditi i naknadno – pogledajte uslove:
 • Postupak izmene i objave Osnivačkog akta u APR 
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR
više od 1.600 registrovanih DOO firmi
Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev
za prenos udela i promenu vlasnika firme
mi snosimo naknadu  za dodatni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI:  PRENOS UDELA DOO

POSTUPAK PROMENE VLASNIKA DOO FIRME

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

PRENOS UDELA DOO: POSTUPAK ZA PROMENU OSNIVAČA FIRME – VLASNIKA DOO ?

 

Postupak promene osnivača DOO firme regulisan je Zakonom o privrednim društvima Srbije,
a procedura prenosa udela se registruje kod Agencije za privredne registre u Srbiji .

Prvi korak kod prenosa udela, odnosno prebacivanja firme na drugu osobu je :zaključivanje Ugovora o prenosu udela,

i overa Ugovora o prenosu udela firme kod javnog beležnika.

VAŽAN SAVET je da se prilikom pripreme ugovora obrati pažnja na zakonski sadržaj Ugovora o prenosu udela

– jer je ovaj ugovor formalan i ima svečanu  formu .

Drugi korak je priprema registracione prijave za promenu vlasnika firme i  prateće dokumentacije za APR, uplata naknade APR prema generisanom pozivu na broj, i postupak kod APR do dobijanja Rešenja o promeni podataka o članovima i udelima u firmi .

Naglašavamo da registracija prenosa udela u Registru privrednih subjekata Srbije ima konstitutivno dejstvo

–što znači da se tek registracijom kod APR stiču/gube vlasnička prava u firmi.

 

VAŽNO: AKO AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE DONESE REŠENJE KOJIM SE ODBIJA PROMENA VLASNIKA FIRME ZBOG PROPUSTA U DOKUMENTACIJI – OSTAVLJA SE ROK OD 30 DANA ZA ISPRAVKU UZ DOPLATU 50 % PRVOBITNE NAKNADE.

Ukoliko ste dobili Rešenje APR kojim se odbija upis prenosa udela -možete nam se javiti za pomoć u daljem postupku na mail: info@procedura.rs

Ipak, s obzirom da je APR strogo formalan organ – svaka greška povlači odbijanje, a to znači i dodatni trošak za naknadu, gubitak vremena i energije.

Stoga, preporuka je da se za sve postupke kod APR od starta obratite iskusnim i stručnim licima i osigurate uspešnu i brzu proceduru promene vlasnika DOO firme u Srbiji.

02 

PRENOS UDELA DOO: DA LI SE MOŽE PRENETI FIRMA BEZ NAKNADE ?

U Srbiji se može prenos udela ugovoriti bez naknade za udeo. Medjutim može se i ugovoriti naknada za udeo, što zavisi od ugovora izmedju starog i novog vlasnika udela – sticaoca i prenosioca udela.

Prenos firme – tj prenos 100% vlasništva u firmi (a isto važi i za prenos  50 % udela , 33,33 % udela ili bilo kog procenta) moguće je ugovoriti sa naknadom (cenom) za udeo , ili bez naknade za prenos udela.

03

PRENOS UDELA DOO: KOJA JE RAZLIKA PRENOSA FIRME UZ NAKNADU I BEZ NAKNADE ?

Prenos vlasništva firme na drugo lice bez naknade ima povoljniji poreski aspekt : nema obaveze za prenosioca udela da plati porez na kapitalnu dobit .

Prenos udela uz naknadu podrazumeva precizno određivanje visine naknade u Ugovoru o prenosu udela , kao i način i rokove isplate cene za prenos određenog procenta udela ( 100 % vlasništva ili manjeg procenta vlasništva u firmi ) , ali u određenim slučajevima i obavezu da se plati porez na kapitalni dobitak .

04

POREZ NA PRENOS UDELA UZ NAKNADU – KOJI POREZ SE PLAĆA NA PRODAJU FIRME ?

Prema odredbi člana 72. Zakona o porezu na dohodak građana u Srbiji  – kapitalni dobitak je razlika između prodajne cene udela i njegove nabavne cene, ostvarenu prilikom prenosa udela u kapitalu pravnih lica:  prodajom ili drugim prenosom udela uz novčanu ili nenovčanu naknadu. Porez na kapitalni dobitak iznosi 15 % na tu osnovicu .

Prema tome, u slučaju PROMENE VLASNIKA FIRME kada FIZIČKO LICE – OSNIVAČ FIRME  prenese udeo uz naknadu na drugo fizičko ili pravno lice, za to fizičko lice koje prenosi udeo  nastaje obaveza da plati porez na kapitalni dobitak- ako postoji razlika između prodajne i nabavne cene udela . U tom slučaju prenosilac udela  obavezno  podnesi poresku prijavu PPDG-3R u roku od 30 dana od ostvarivanja ili započinjanja ostvarivanja prihoda od prodaje udela, pri čemu se porez utvrđuje i plaća po rešenju Poreske uprave Srbije.

Međutim, ako je to fizičko lice udeo koji prenosi  imalo taj udeo  u svom vlasništvu neprekidno NAJMANJE 10 godina  -smatra se da  kapitalni dobitak nije ostvaren, pa se tada  ne podnosi poreska prijava I ne plaća porez na kapitalnu dobit prilikom prenosa udela u vlasništvu firme uz naknadu – član 72a stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana.

 

Takođe, ne plaća se porez na kapitalni dobitak ako je prenos udela izvršen uz naknadu između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji – što je značajno prilikom prenosa firme na decu ili supružnike.

 

– U slučaju PROMENE VLASNIKA FIRME kada PRAVNO LICE – OSNIVAČ FIRME  prodaje udeo koji ima u drugom pravnom licu, radi se o prenosu udela uz naknadu po osnovu kojeg privredno društvo – osnivač ostvaruje određeni kapitalni dobitak ili gubitak .Ipak, u ovom slučaju ostvarivanja kapitalnog dobitka koji prenosom udela ostvari pravno lice –  ne podnosi se  poreska prijava već se kapitalni dobitak iskazuje u poreskom bilansu.

05

PRENOS UDELA DOO: DA LI STICALAC UDELA KOD PRODAJE FIRME PLAĆA POREZ NA KAPITALNI DOBITAK  ?

U postupku prodaje firme – tj prenosa vlasništva u firmi  uz naknadu – lice na koje se udeo prenosi  sticalac udela u firmi u bilo kom procentu  -nema poreskih obaveza po osnovu tog prenosa, bez obzira da li je sticalac udela pravno lice ili fizičko lice . Naime, sticanje udela  ne oporezuje se porezom na nanasleđe i poklon, a ni porezom na prenos apsolutnih prava.

06

DA LI SE PLAĆA POREZ – POREZ NA PRENOS UDELA BEZ NAKNADE ?

KOLIKI JE POREZ NA PRENOS VLASNIŠTVA FIRME BEZ NAKNADE  ?

Prenos udela u doo BEZ NAKNADE , bez plaćanja cene za udeo  (bilo da se prenosi  100% vlasništva, 50 %  vlasništva,  25 % vlasništva u doo  ili bilo koji drugi procenat vlasništva u firmi ) sa jednog  fizičkog lica na drugo fizičko lice, ne oporezuje se ni porezom na poklon, niti porezom na dohodak građana .

Naime, prema odredbi člana 14. stav 6. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu od oporezivanja porezom na nasleđe i poklon izuzima se nasleđe, odnosno poklon udela u pravnom licu.

Međutim, kad fizičko lice bez naknade za prenos udela prenosi udeo jedne firme a sticalac je druga firma ( tj drugo pravno lice)  – prihod koji pravno lice- sticalac stiče po tom osnovu -ulazi u  oporezivu dobit sticaoca.

Sa druge strane, postoje razlike kada je prenosilac udela u firmi  pravno lice ( kada je prenosilac udela firma ) :  ako jedna firma kao vlasnik udela u određenom procentu –  prenosi bez naknade ceo ili deo  udela koji ima u drugoj firmi – ovaj prenos firme  ne oporezuje se porezom na poklon (  Zakon o porezima na imovinu u Srbiji) .

Međutim, rashod koji firma -prenosilac udela iskaže u poslovnim knjigama po osnovu prenosa udela bez naknade ,NE  priznaje se u poreskom bilansu, bez obzira na to da ti se udeo u privrednom društvu poklanja drugom pravnom licu ili fizičkom licu.

07

DA LI MOŽE DOO PRENETI BEZ NAKNADE SVOJ UDEO U DRUGOJ FIRMI NA FIZIČKO LICE ?

U načelu je moguće da firma prenese svoj udeo u vlasništvu druge firme ( 100 % vlasništva u firmi ili manji procenat ) na fizičko lice – bez plaćanja cene za taj udeo . Međutim, poreski tretman ovog prenosa udela  iz ugla Zakona o porezu na dohodak građana Srbije  može biti upitan – jer  poklon od strane  firme ne sme da prikriva  naknadu za rad ili drugi dohodak fizičkom licu .

Poreska uprava može zauzeti stav da pravno lice ne može činiti poklone fizičkim licima (uključujući I poklanjanje udela)  te da bi takav prenos bez naknade predstavljao izbegavanje poreskih obaveza po osnovu poreza po odbitku, što je faktičko pitanje u konkretnim okolnostima.

08

ŠTA JE  PRAVO PREČE KUPOVINE SUVLASNIKA PRI PRODAJI FIRME ?

DA LI JE POTREBNA SAGLASNOST OSTALIH VLASNIKA ZA PRODAJU UDELA U FIRMI ?

 

Prilikom prenosa 100%  udela u firmi na drugo lice nema mesta primeni pravila o prečoj kupovini, jer nema drugih suvlasnika u toj firmi.

Međutim, kada postoji dva ili više suvlasnika ( dva ili više osnivača )  firme – pre prodaje udela trećem licu moraju se obratiti ostalim suvlasnicima i ponuditi im udeo .

Naime, članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili zakonom.

Ponuda ostalim suvlasnicima  daje se u pisanoj formi i obavezno sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela i ostale propisane elemente u Zakonu o privrednim društvima.

Član društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihvatanju u roku od 30 dana od dana prijema ponude, osim ako je drugi rok, ali ne duži od 90 dana od dana prijema ponude, predviđen osnivačkim aktom.

Ako dva ili više članova društva prihvati ponudu za stivcanje udela i ako se između prenosioca udela i tih članova ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela svih drugih članova društva koji su prihvatili ponudu.

Osnivačkim aktom može se postupak u vezi sa pravom preče kupovine urediti i na drugačiji način.

Dakle , za prenos suvlasništva drugom licu nije potrebna saglasnost ostalih vlasnika DOO firme- ali je obavezno da im se prethodno ponudi udeo pod istim uslovima kao tom drugom licu.

09

ŠTA AKO NIJEDAN SUVLASNIK NE ISKORISTI PRAVO PREČE KUPOVINE KOD PRENOSA UDELA ?

Ako niko od suvlasnika  koji su prihvatili ponudu za prenos udela ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu udela u roku koji je naveden u ponudi – iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela, prenosilac udela svoj udeo može preneti trećem licu pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji za to lice od uslova iz ponude, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Ako ni jedan član društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo – prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

10

PRENOPS UDELA DOO: DA LI JE ZA PRENOS UDELA POTREBNA SAGLASNOST DRUŠTVA KAO PRAVNOG LICA ?

Ovakva saglasnost društva za prenos udela može biti određena Osnivačkim aktom društva. U tom slučaju prenosilac udela mora društvu da podnese zahtev za saglasnost. Ako nije predviđena osnivačim aktom – ne  raži se saglasnost Društva za prenos udela.

11

KAKO SE VRŠI PRENOS UDELA U SLUČAJU NASLEĐIVANJA ?

Prenos firme na naslednike je moguć na osnovu pravosnažnog ostavinskog Rešenja u propisanom postupku kod Agencije za privredne reistre i uz plaćanje naknade APR -u.

Za detaljnije informacije o postupku prenosa firme na naslednike

pogledajte našu stranicu :

NASLEĐIVANJE FIRME – PRENOS UDELA NA NASLEDNIKE 

 ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.

U skladu sa članom 172 Zakona o privrednim društvima Srbije:

u slučaju smrti člana društva naslednici tog člana stiču njegov udeo prema pravilima propisa o nasleđivanju.

Ujedno je nasleđivanje jedan od načina  prenosa porodične kompanije sa osnivača na naslednike, ali je svakako jednostavnija situacija prenosa udela na naslednike za života, s tim da se u određenim slučajevima voljnog prenosa firme na naslednike – može postaviti pitanje povrede prava ostalih  naslednika na nužni deo .

12

KOJE SU PRAVNE  POSLEDICE PRENOSA UDELA U FIRMI NA DRUGO LICE ?

Nakon prenosa udela Prenosilac udela i dalje solidarno sa sticaocem udela za odgovara društvu  za obaveze prema društvu po osnovu svog neuplaćenog odnosno neunetog uloga u osnovni kapital društva, kao i za obavezu dodatnih uplata u pogledu tog udela, prema stanju na dan prenosa udela.

Pravne radnje preduzete prema ili od strane prenosioca udela pre registracije prenosa udela u APR-u u pogledu tog udela ili odnosa u društvu smatraju se radnjama preduzetim prema, odnosno od strane sticaoca udela, osim ako je to nespojivo sa prirodom preduzete pravne radnje.

13

DA LI MOŽE ISTOVREMENO DA SE REGISTRUJE PRENOS UDELA I OBJAVA IZMENE OSNIVAČKOG AKTA?

Ne može se istovremeno izvršiti prenos udela i promena osnivačkog akta u Registru APR.

Naime, registracija prenosa udela u APR ima konstitutivno dejstvo, što znači da od tek od dana registracije novog vlasnika u Registru privrednih subjekata on može biti upisan u osnivački akt.

Najbolje rešenje je vezanim postupcima kompletirati promenu vlasnika: prvo se registruje prenos udela, a odmah zatim i objavi osnivački akt u kome je upisana nova i realna vlasnička struktura nakon prenosa udela.

14

OD KOG DANA NOVI VLASNIK FIRME MOŽE DA ODLUČUJE  U SLUČAJU PREBACIVANJA FIRME NA NOVOG VLASNIKA  ?

Kod promene vlasnika firme  ( sticanje 100% udela ili manjeg procenta u vlasništvu DOO firme ) svojstvo člana društva – VLASNIKA /SUVLASNIKA FIRME – stiče se  danom registracije u Agenciji za privredne registre Srbije- što je dan na Rešenju o promeni članova društva koje donosi APR. To znači da registracija novog vlasnika firme u APR-u ima KONSTITUTIVNO DEJSTVO.

Stoga,  ako dođe do prelaska firme na drugo lice  (na osnovu ugovora o prenosu udela ili nekog drugog akta), novi članovi društva – novi vlasnici firme – NE  mogu pre registracije  u APR -u  da donose odluke (npr. da imenuju ili razreše direktora, promene sedište ili pretežnu delatnost i sl) već će ovakve odluke moći da donesu tek nakon što budu registrovani kao članovi društva u Registru .

DAKLE, NOVI VLASNIK FIRME MOŽE DONOSITI ODLUKE TEK OD DANA REGISTRACIJE U APR-U .

Izuzetak postoji u slučaju kada do promene članova dolazi usled smrti člana društva, odnosno kada se prenos udela na naslednike vrši na osnovu ostavinskog rešenja – tada odluke mogu donositi naslednici i pre nego što budu registrovani kao članovi društva u Registru APR.

VREME JE ZA PROMENU VLASNIKA FIRME?

Postupak promene vlasničke strukture firme – prenos 100% ili manjeg udela

završavamo efikasno i brzo

–   za DOO firme u Beogradu i celoj Srbiji –