Izaberite stranicu

LIKVIDACIJA DOO – ZATVARANJE FIRME

BEOGRAD I CELA SRBIJA

LIKVIDACIJA FIRME – POSTUPAK ZA BRISANJE FIRME IZ APR 

CENA ZA ZATVARANJE doo FIRME BILO GDE U SRBIJI

24.000 DIN – LIKVIDACIONI PEČAT FIRME GRATIS !

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

 

TRAŽITE ZATVARANJE PREDUZETNIČKE FIRME?

POGLEDAJTE :  ZATVARANJE PREDUZETNIKA 

DOŠLO JE VREME ZA  ZATVARANJE FIRME?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

LIKVIDACIJA FIRME – TROŠKOVI POSTUPKA

 • Usluga u postupku likvidacije firme: 24.000 din
 • Naknade APR -ukupno 3 naknade: 9.500 din
 • Likvidacioni pečat za firmu u likvidaciji: GRATIS
 • Takse za dobijanje Uverenja PU i JLS: oko 600 din

Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji

USLOVI ZA POKRETANJE LIKVIDACIJE 

 • Firma IMA KNJIGOVODSTVO i uredno predaje izveštaje
 • Firma NEMA DUGOVA, NIJE U BLOKADI,  NIJE ODUZET PIB
 • Firma NIJE U SPORU , niti u PORESKOJ KONTROLI
 • DIREKTOR je uredno prijavljen po odgovarajućem osnovu

KOLIKO TRAJE LIKVIDACIJA FIRME?

 • Likvidacija firme ima 3 faze i traje najmanje 120 dana
 • Pokretanje likvidacije firme traje 2-5 dana
 • Pribavljanje uverenja od Poreske uprave i Opštine: 7 – 14 dana
 • Brisanje firme iz APR nakon 120 dana uz uverenja: 3- 5 dana

USLUGA U POSTUPKU LIKVIDACIJE OBUHVATA:

 • Priprema svih neophodnih Odluka, Izveštaja, Izjava, Prijava
 • Izrada likvidacionog pečata (oznaka firme “u likvidaciji”)
 • Kompletan postupak u registru privrednih subjekata APR
 • Šaljemo Vam BD BROJ: pratite status predmeta ONLINE  
 • 6 odlazaka na šaltere u APR: predaja i preuzimanje 
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • Rešenje APR o pokretanju likvidaicje – u originalu
 • Rešenje APR o objavi početnog likvidacionog izveštaja
 • APR o brisanju privrednog društva- u originalu

USLUGA NE OBUHVATA:

 • Knjigovodstvene usluge u likvidaciji i brisanje iz PDV
 • Pribavljanje Uverenja i potvrda od Poreske uprave i opštine

LIKVIDACIJA DOO – FAZE LIKVIDACIJE

Faza 1: Odluka o pokretanju likvidacije firme
 • Imenovanje i registracija likvidacionog upravnika
 • Oglas poveriocima firme u likvidaciji objavljen preko APR
 • Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom
 • Obaveštenje poveriocima firme da prijave potraživanja
Faza 2: Nakon 90 dana od pokretanja likvidacije

 • Lista prijavljenih potraživanja ( osporena i priznata)
 • Početni likvidacioni izveštaj likvidacionog upravnika
 • Odluka o usvajanju početnog likvidacionog upravnika
 • Registracija početnog likvidacionog izveštaja u APR
Faza 3: nakon 120 dana od početka  likvidacije
 • Odluka o okončanju postupka likvidacije firme
 • Odluka o čuvanju poslovnih knjiga društva
 • Završni likvidacioni izveštaj likvidacionog upravnika
 • Usvajanje završnog likvidacionog izveštaja firme
 • Izjava likvidacionog upravnika o obavezama društva
 • Odluka o podeli likvidacionog ostatka Firme
 • Izjava o PDV ili Potvrda o brisanju iz PDV Registra
 • Klijent dostavlja Uverenja Poreske uprave i JLS ( opštine)
 • Registraciona prijava i postupak APR za BRISANJE DOO
 • Rešenje o brisanju firme iz Registra APR-zatvaranje DOO
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

Više od 300 sprovedenih likvidacija

Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev

snosimo naknadu APR za dodatni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: LIKVIDACIJA, ZATVARANJE FIRME DOO

ŠTA TREBA ZNATI PRE ZATVARANJA FIRME U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

ZATVARANJE FIRME : ŠTA JE LIKVIDACIJA FIRME ?

Likvidacija DOO firme je procedura za zatvaranje DOO firme koja ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.

Likvidacija je, dakle, način prestanka solventnog privrednog društva.

Drugim rečima – likvidacija je redovni postupak za gašenje DOO firme u Srbiji, za firme koje nemaju dugovanja i koje nisu u nekom sudskom ili drugom postupku.  Za razliku od procedure za otvaranje DOO firme u Srbiji, koja traje svega nekoliko dana – procedura za zatvaranje je dugotrajan i složen postupak u kome je potreban i knjigovodstvena i pravno-administrativna podrška.

02 

KAKO ZATVORITI DOO FIRMU U SRBIJI ?

Zatvaranje DOO firme vrši se u postupku kod Agencije za privredne registre Srbije – Registar privrednih društava APR   u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Naime, za zatvaranje DOO firme potrebno je pokretanje procedure likvidacije u APR-u, koja se okončava posle najmanje 120 dana – donošenjem Rešenja o brisanju DOO firme iz Registra .

03

ZATVARANJE FIRME : KOLIKO TRAJE ZATVARANJE DOO FIRME ?

Zatvaranje DOO firme u Srbiji traje dugo:  po Zakonu najmanje 120 dana, ali u praksi je  ipak potrebno barem 7 dana više – zbog prikupljanja potrebnih Uverenja za likvidaciju firme, ali i zbog proceduralnih zaheva i sastavljanja dokumentacije za postupak likvidacije.  Stoga, neretko se dešava da u praksi postupak likvidacije traje i značajno duže od 120 dana – ali ne može trajati kraće od toga. 

04

KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA ZATVARANJE  FIRME ?

Postupak za zatvaranje DOO firme je složen i sastoji se iz tri faze :

 • Pokretanje postupka likvidacije
 • Objava početnog likvidacionog izveštaja
 • Brisanje firme iz Registra po okončanom postupku likvidacije.

Svaka od ovih faza u postupku likvidacije odvija se u posebnoj proceduri kod APR-a, u propisanim rokovima za svaku fazu.

Za pokretanje likvidacije DOO firme kod APR potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije
 • Registraciona prijava objave oglasa o pokretanju likvidacionog postupka
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću
 • Dokaz o uplati naknade za pokretanje likvidacije u iznosu od 2.800 dinara, sa jedinstvenim pozivom na broj koji se dobija u filijali APR-a ili se generiše online na stranici Registra.

 

U drugoj fazi postupka za zatvaranje firme u Srbiji  podnosi se dokumentacija za registraciju početnog likvidacionog izveštaja : Početni likvidacioni izveštaj i Odluka o usvajanju početnog likvidaionog izveštaja, kao i registraciona prijava i dokaz o izvršenoj upati nakande za objavu početnog likvidacionog izveštaja u iznosu od 1.000 din.

 Dokumentacija za brisanje DOO firme iz Registra APR- a nakon okončanja postupka likvidacije- najranije po isteku 120 dana od dana otvaranja likvidacije – je sledeća :

 

 • Registraciona prijava za brisanje firme iz registra nakon okončanja postupka likvidacije,
 • Odluka o okončanju postupka likvidacije,
 • Izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji,
 • Izjava likvidacionog upravnika da su obaveze firme namirene i da se protiv firme prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci,
 • Odluka o podeli likvidacionog ostatka ,
 • Odluka društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje
 • Dokaz ( uverenje)  o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra,
 • Dokaz (uverenje) nadležne jedinice lokalne samouprave u opštini prema sedištu doo  firme – ne starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra,
 • Izjava zakonskog zastupnika da privredni subjekt nije registrovani obveznik pdv ili uverenje o brisanju iz registra obveznika pdv – u kopiji, bez obzira na vreme proteklo od brisanja doo firme iz evidencije pdv obveznika.

05

ZATVARANJE FIRME : KADA POČINJE LIKVIDACIJA FIRME ?

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije kod Agencije za privredne Registre, o čem se dobija Rešenje APR . Rešenje APR o pokretanju likvidacije ima isti datum kao datum objavljivanja Oglasa o pokretanju likvidacije DOO firme – i taj datum smatra se početkom likvidacionog postupka od kog ateku dalji rokovi u postupku .

 

06

ŠTA SADRŽI OGLAS O POKRETANJU LIKVIDACIJE FIRME ?

Postupak za zatvaranje firme u Srbiji pokreće se Odlukom o likvidaciji – po osnovu koje se preko APR-a objavljuje javni  Oglas o pokretanju likvidacije na sajtu privrednog registra .

Oglas o pokretanju likvidacije objavljuje se u trajanju od 90 dana na internet stranici registra privrednih subjekata i sadrži  poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja uz obavezno navođenje  adrese sedišta DOO firme , odnosno adresu za prijem pošte. Najznačajniji element Oglasa o pokretnaju likvidacionog postupka je  upozorenje da će potraživanja poverilaca biti prekludirana ako ih poverioci ne prijave najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa – što iznosi  90 dana.

07

ZATVARANJE FIRME : KAKO SE IMENUJE LIKVIDACIONI UPRAVNIK?

Likvidacioni upravnik se imenuje Odlukom o pokretanju likvidacije privrednog društva. Međutim, ako likvidacioni upravnik ne bude imenovan tom odlukom – svi zakonski zastupnici društva ( Direktori firme ) postaju likvidacioni upravnici po samom zakonu.

08

DA LI DIREKTOR FIRME MOŽE BITI LIKVIDACIONI UPRAVNIK ?

Direktor može biti imenovan za likvidacionog upravnika. Štaviše, u poslovnoj praksi je vrlo često da lice koje je do tada bilo Direktor firme nastavi da zastupa firmu i u toku likvidacije – s obzirom da je to često najpraktičnije rešenje.

Međutim, za likvidacionog upravnika može biti imenovano bilo koje fizičko ili pravno lice.

Dakle, likvidacioni upravnik može biti vlasnik firme, Direktor firme, ili bilo koje treće lice. 

Pri tome, moguće je  imenovati više likvidacionih upravnika – koji mogu da zastupaju firmu u proceduri likvidacije samostalno ili zajednički.

09

ZATVARANJE FIRME : ŠTA RADI LIKVIDACIONI UPRAVIK DOO FIRME ?

Likvidacioni upravnik je zastupnik firme koja je pokrenula postupak likvidacije. Stoga, likvidacioni upravnik je odgovoran je za zakonitost poslovanja društva u toku postupka za zatvaranje DOO firme.

Likvidacioni upravnik  može da preduzima sve potrebne radnje na okončanju poslova započetih pre početka likvidacije  i da  preduzima radnje potrebne za sprovođenje postupka likvidacije, kao što su prodaja imovine, isplata poverilaca i naplata potraživanja.

Poed toga, likvidacioni upravnik obavlja i sve  druge poslove neophodne radi sprovođenja likvidacije firme.

Zakon koji uređuje likvidaciju DOO firmi ( ZPD)  predviđa i Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu  koju pričini u vršenju svoje dužnosti članovima društva i poveriocima društva, u trajanju od  tri godine od dana brisanja društva iz registra.

10

ZATVARANJE FIRME : DA LI SE PLAĆA NAKNADA ZA  RAD  LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA ?

Naknada likvidacionom upravniku propisana je članom 542 Zakona o privrednim društvima. Naime ,  u postupku zatvaranja DOO firme likvidacijom – lice koje je određeno za likv. upravnika  ima pravo da mu se nadoknade troškovi koje je imao u sprovođenju likvidacije kao i na isplatu naknade za rad. Naknadu za rad likvidacionog upravnika određuju svojom odlukom vlasnici doo firme ( Skupština firme u likvidaciji) .

U praksi naše Agencije srećemo se često sa pitanjima o porezima i doprinosima na rad likvidacionog upravnika – o tome više pročitajte u tekstu : DA LI LIKVIDACIONI UPRAVNIK PLAĆA DOPRINOSE

11

KAKO PROMENITI LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA ?

Likvidacioni upravnik se imenuje Odlukom o pokretanju likvidacije, što je prvi korak u postupku za zatvaranje firme – DOO .  Međutim, iz različith razloga moguća je u svakom trenutku promena likvidacionog upravnika – bilo  na osnovu odluke vlasnika firme bilo na osnovu ostavke koju jednostrano daje likvidacioni upravnik.

PROMENA LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA se obavezno registruje u postupku kod APR –uz prilaganje potrebne dokumentacije za promenu likvidacionog upravnika ( Odluka o promeni likvidacionog upravnika , Imenovanje novog likvidacionog upravnika – ili Ostavka od strane likvidacionog upravnika firme , dokazi o identitetu, ovlašćenja) , uz naknadu za registraciju promene likvidacionog upravnika koja se uplaćuje APR -u .

U koliko ste zainteresovani za postupak promene , razrešenja, imenovanja likvidacionog upravnika ili za postupak registracije ostavke likvidacionog upravnik a-kontaktirajte nas na mail info@procedura.rs

 

12

ZATVARANJE FIRME : ŠTA AKO FIRMA MENJA ADRESU U TOKU LIKVIDACIJE ?

Ako firma promeni adresu sedišta a započet je postupak likvidacije kod APR  ( ili ako promeni adresu za prijem pošte ) dolazi do produžavanja postupka likvidacije, praktično postupak likvidacije se restartuje. 

Dakle, rok od 90 danaod objavljivanja Oglasa o pokretanju likvidacije kod APR – ponovo počinje da teče od dana registracije te promene sedišta firme . Pri tom, sve do tada prispele prijave potraživanja su važeće. 

Detaljinije o postupku za promenu sedišta firme u likvidaciji  – pogldajte na stranici : PROMENA ADRESE DOO FIRME 

13

DA LI SE POVERIOCI FIRME OBAVEŠTAVAJU DA JE POKRENUTA LIKVIDACIJA ?

Poverioci kojima firma duguje obavezno se pojedinačno obaveštavaju da je započeo postupak likvidacije. Naime, Zakon o privrednim društvima u članu 534 propisuje obavezu za likvidacionog upravnika da svim poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka likvidacije društva.

Sadržaj obaveštenja koje likvidacioni upravnik šalje poveriocima je propisan Zakonom, o čemu svaki likvidacioni upravnik treba da vodi računa u toku procedure za gašenje DOO firme u Srbiji .

14

LIKVIDACIJA FIRME : ŠTA RADITI KAD STIGNE PRIJAVA POTRAŽIVANJA U LIKVIDACIJI ?

U toku postupka za zatvaranje firme u Srbiji  poverioci firme mogu dostavljati potraživanja na adresu sedišta firme ili na adresu za prijem pošte, u skladu sa Oglasom o likvidaciji .

Kada stigne prijava potraživanja, DOO ima obavezu da  istu unese u listu prijavljenih potraživanja.

Takođe, DOO ima obavezu da sastavi listu priznatih i osporenih potraživanja u likvidaciji. Naime, DOO u likvidaciji ima pravo da u roku od 30 dana  ospori prijavljeno potraživanje, osim potraživanja koja su već utvrđena izvršnom ispravom.

 

U slučaju da DOO u likvidaciji ospori potraživanje- poverilac čije je potraživanje osporeno ima mogućnost da pokrene sudski postupak; a ako to ne učini u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju potraživanja i u istom roku o tome pisanim putem obavesti društvo – njegovo potraživanje bieć po zakonu prekludirano.

Meutim, treba imati u vidu da se potraživanja nastala nakon pokretanja likvidacije ne prijavljuju – ova potraživanja se moraju  namiriti do okončanja postupka likvidacije u svakom slučaju.

15

ZATVARANJE FIRME : KOJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI SE PODNOSE U TOKU LIKVIDACIJE ?

U toku postupka za zatvaranje DOO firme sastavlja se početni i završni likvidacioni bilans, i po potrebi godišnji ( redovni)  finansijski izveštaj ako se započeta  likvidacija nije okončala do kraja poslovne godine.

Naime, Likvidacioni upravnik  firme ima obavezu da u roku od 30 dana od otpočinjanja postupka likvidacije sastavi početni likvidacioni bilans kao vanredni finansijski izveštaj koji podnosi vlasnicima firme na usvjanje (Skupštini društva sa ograničenom odgvornošću ) .

Sa druge strane, vlasnici firme u likvidaciji koji čine Skupštinu doo firme- imaju oabvezu da donesu Odluku o usvajanju početnog likvidacionog bilansa  najkasnije u roku od 30 dana .

Nakon isplate poverilaca likvidacioni upravnik sastavlja Završni likvidacioni bilans kao vanredni finansijski izveštaj  u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija. Naime, ukoliko se privredno društvo briše nakon sprovedenog postupka likvidacije ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta.

16

ŠTA SADRŽI POČETNI LIKVIDACIONI IZVEŠTAJ ZA DOO FIRME U SRBIJI ?

Početni likvidacioni izveštaj sadrži  propisane elemente  u skladu sa Zkonom koji uređuje prestanak doo firmi ( ZPD )  , i to :

 • Listu prijavljenih potraživanja firme u likvidaciji
 • Listu priznatih potraživanja firme u likvidaciji
 • Listu osporenih potraživanja firme u likvidaciji
 • Podatak da li je imovina društva dovoljna za namirenje obaveza firme u likvidaciji
 • Neophodne radnje za sprovođenje procedure likvidacije doo firme,
 • Vreme u kome će biti završen postupak likvidacije; kao i druge činjenice od značaja .

 

Likvidacioni upravnik ima obavezu da sastavi početni likvidacioni izveštaj  u propisanom roku : najranije 90, a najkasnije 120 dana od dana početka likvidacije ( prema danu na Rešenju o pokretanju postupka likvidacije ) . Ovaj izveštaj obavezno se podnosi na usvajanje Skupštini društva. Odluku o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja donose članovi DOO  najkasnije u roku od 30 dana od dana kad im je podnet na usvajanje.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj se registruje kod APR  u roku od 15 dana od dana usvajanja.

17

KOJI JE ZNAČAJ POČETNOG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA U POSTUPKU LIKVIDACIJE ?

Poečetni likvidacioni izveštajje obavezni dokument koji se sastavlaj i registruje u proceduri za fašenje DOO firme redovnim putem .  Značaj ovog izveštaja je pre svega u činjienici da je zabranjeno da Likvidacioni upravnik izvrši plaćanja radi namirenja poverilaca firme, kao ni radi isplate prema vlasnicima firme  pre registracije početnog likvidacionog izveštaja kod APR . Ova zabrana se ne odnosi na plaćanja obaveza iz tekućeg poslovanja društva u likvidaciji .

18

ZATVARANJE FIRME : DA LI SE MOŽE PREKINUTI LIKVIDACIJA?

 Postupak likvidacije DOO firme može se obustaviti, kroz postupak za obustavu likvidacije

Obustavljanje već započetog postupka likvidacije moguće je samo ako su ispunjeni zakonski uslovi : da je doo firma koja je u likvadaciji  namirila u potpunosti sve poverioce, nezavisno od toga da li su tim poveriocima potraživanja osporena ili priznata; kao i DOO nije otkazalo ugovor o radu bilo kom zaposlenom po osnovu likvidacije niti otpočelo sa isplatama članovima društva.

Detaljnije informacije o proceduri za prekid postupka likvidacije pogledajte na našoj stranici OBUSTAVA LIKVIDACIJE – PREKIDANJE ZAPOČETE LIKVIDACIJE 

 

19

ŠTA AKO IMOVINA DOO FIRME U LIKVIDACIJI NIJE DOVOLJNA ZA ISPLATU DUGOVANJA ?

U slučaju da se u toku postupka likvidacije DOO firme utvrdi da ipak nije moguće namiriti sve poverioce prelazi se na pkretanje postupka stečaja zbog prezaduženosti.Naime, postupak likvidacije je postupak za redovno zatvaranje DOO firmi koje nemaju dugovanja ( tj koje mogu d aizmire sve dugove pre kraja likvidacionog postupka ) .

Konkretno, ako se iz početnog likvidacionog bilansa ili početnog likvidacionog izveštaja utvrdi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca (prezaduženost), likvidacioni upravnik je dužan da nadležnom sudu podnese predlog za pokretanje stečaja u roku od 15 dana od dana sastavljanja početnog likvidacionog bilansa, odnosno početnog likvidacionog izveštaja , u skladu sa članom 539. Zakon ao privrednim društvima Republike Srbije.

20

ZATVARANJE FIRME : ŠTA JE LIKVIDACIONI OSTATAK?

Likvidacioni ostatak firme je sva imovina firme u likvidaciji koja preostane nakon isplate svih obaveza društva.  Likvidacioni ostatak  po okončanju likvidacije pripada vlasnicima firme (članovima društva sa ograničenom odgovornošću) i raspodeljuje se među vlasnicima Odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka društva.

U načelu, raspodela likvidacionog ostatka vrši se vlasnicima DOO firme  srazmerno njihovim udelima u društvu. Međutim ,  osnivačkim aktom ili jednoglasnom odlukom skupštine- može biti predviđena i drugaćija srazmera raspodele likvidacionog ostatka. U tom slučaju moguće je da Skupština donese jednoglasnu odluku da će sva preostala imovina po okončanju likvidacije pripasti jednom suvlasniku, ili da će biti raspodeljena na bilo koji drugi način između suvlasnika – nezavisno od procent anjihovog udela u DOO firmi.

 

Kako se oporezuje likvidacioni ostatak koji preostane nakon zatavranja firme – pogledajte detaljnije u tekstu: 

DA LI SE PLAĆA POREZ NA LIKVIDACIONI OSTATAK

21

LIKVIDACIJA FIRME : GDE SE ČUVAJU DOKUMENTA FIRME NAKON ZATVARANJA DOO FIRME ?

Dokumentacija firme koja je zatvorena u postupku likvidacije čuvaju se tako da budu dostupni na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

U postupku brisanja firme iz Registra prilaže se i Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata firme ili odgovarajuća Izjava likvidacionog upraavnika  u kojoj se obavezno navodi  ime i adresa lica na teritoriji Republike Srbije, kome su povereni na čuvanje poslovne knjige i dokumenta firme koja je ugašena likvidacijom .

22

DA LI SU VLASNICI FIRME ODGOVORNI ZA DUGOVE NAKON ZATVARANJA DOO?

Odgovornost vlasnika DOO firme –  članova društva sa ograničenom odgovornošću postoji i nakon završene likvidacije – ali samo do  visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka, i to u roku od tri godine od dana brisanja DOO firme iz Registra APR.

 

23

DA LI JE MOGUĆE PRINUDNO IZVRŠENJE AKO JE POKRENUTA LIKVIDACIJA DOO FIRME ?

 

Moguće je sporvesti izvršenje na imovini DOO firme čak i nakon pokretanja likvidacijonog postupka.

Naime, u skaldu sa Zakonom koji uređuje likvidaciju firme ( društva s aograničenom odgovornošću ) -pokretanje postupka  likvidacije ne sprečava sprovođenje izvršenja protiv DOO firme u likvidaciji.

Takođe, pokretanje postupka likvidacije nije prepreka za postojanje  drugih postupaka koji se vode protiv ili u koristfirme  u likvidaciji.

24

LIKVIDACIJA FIRME : DA LI SE MOŽE ZATVORITI FIRMA DOK TRAJE PORESKA KONTROLA ?

Nije moguće zatvoriti firmu dok traje poreska kontrola te firme. Naime , član 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Srbije propisuje zabranu brisanja firme iz registra APR, kao i registraciju promena bilo kojih podataka firme dok traje postupak poreske kontrole.

Ova zabrana brisanja firme iz registra  traje od momenta  dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će započeti poreska kontrola, pa sve dok Poreska uprava ne obavesti APR da je poreska kontrola završena.

25

ZATVARANJE FIRME : DA LI SE MOŽE ZATVORITI FIRMA KOJOJ JE ODUZET PIB ?

Firma kojoj je oduzet PIB ne može se zatvoriti likvidacijom – sve dok joj PIB ne bude vraćen od strane Poreske uprave. 

Naime, ukoliko je privremeno oduzet PIB firme – postoji zabrana registrovanja bilo kakvih promena podataka te firme u Registru. Ova zabrana traje sve dok Poreska uprava ne uputi obaveštenje Agenciji za privredne registre Srbije da je privrednom društvu vraćen PIB – poreski identifikacioni broj.

Da li je firmi oduzet PIB proverava se na sajtu APR  u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja 

26

DA LI SE MOŽE ZATVORITI DOO FIRMA DOK TRAJE SUDSKI POSTUPAK PROTIV FIRME ?

Nije moguće zatvoriti DOO firmu brisanjem iz registra APR pre  pravnosnažnog okončanja svih sudskih ili upravnh postupaka koji za pravnu posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu.

Likvidacioni upravnik u postupku za brisanje firme iz Registra obavezno daje pisanu Izjavu da se protiv društva ne vode nikakvi postupci, što je jedan od uslova za brisanje firme i uspešno okončanje postupka likvidacije firme.

27

LIKVIDACIJA FIRME : DA LI SE MOŽE ISPLAĆIVATI DOBIT NAKON POKRETANJA LIKVIDACIJE FIRME U SRBIJI ?

Za vreme dok traje postupka za zatvaranje firme –  likvidacija DOO firme –  ne isplaćuje se dobit, odnosno dividende,  niti se imovina društva raspodeljuje članovima društva – pre isplate svih potraživanja poverilaca.

Dakle, u postupku likvidacije – isplata dobiti, dividende vlasniku firme   moguća je samo nakon isplate svih poverilaca firme – što važi i za raspodelu imovine vlasnicima firme.

VREME JE ZA LIKVIDACIJU FIRME?

Postupak zatvaranja DOO firme

i brisanja iz registra APR

– za firme u Beogradu i celoj Srbiji-