Izaberite stranicu

ZATVARANJE UDRUŽENJA

SKRAĆENA LIKVIDACIJA UDRUŽENJA

Beograd i cela Srbija

ZATVARANJE UDRUŽENJA – BRISANJE UDRUŽENJA IZ APR 

SKRAĆENA LIKVIDACIJA UDRUŽENJA GRAĐANA U SRBIJI:

PRIPREMA DOKUMENATA ZA ZATVARANJE UDRUŽENJA 

I PROCEDURA BRISANJA IZ REGISTRA  10.000 DIN +APR

CENA I USLOVI ZA Jul 2024. GODINE

ZATVARATE SPORTSKO UDRUŽENJE?

ZATVARANJE SPORTSKOG UDRUŽENJA-KLUBA

 

VREME JE ZA ZATVARANJE UDRUŽENJA?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

ZATVARANJE UDRUŽENJA CENA I TROŠKOVI

 • Usluga zatvaranja Udruženja kod APR: 10.000 din
 • Naknada APR za brisanje iz Registra: 3.300 din
 • Overa  Garantne izjave kod beležnika: 360 din po potpisu

Cena usluge se uvećava za velika i složena Udruženja

DOKUMENTA ZA ZATVARANJE UDRUŽENJA U SRBIJI

 • Odluka Skupštine o prestanku udruženja
 • Zapisnik sa sednice Skupštine udruženja 
 • Garantna izjava članova overena kod notara
 • Dokazi o identitetu članova koji daju Izjavu
 • Izjava o PDV ili potvrda o brisanju iz PDV-a
 • Registraciona prijava za brisanje Udruženja
 • Uplata naknade APR po generisanom pozivu
 • Uverenje Poreske uprave da nema dugovanja
 • Uverenje iz Opštine(JLS) da nema dugovanja
VAŽNA NAPOMENA ZA BRISANJE UDRUŽENJA:
KLIJENT pribavlja uverenja da Udruženje nema dugovanja:
Uverenje Poreske uprave i Opštine (lokalne samouprave)
Pribavljanje Uverenja traje od  3 – 7 radnih dana

DOBIJENA UVERENJA VAŽE SAMO 5 DANA !

TOK POSTUPKA ORGANIZUJEMO UNAPRED:
Kad klijent dostavi potvrde od poreske uprave i Opštine
svi dokumenti su već spremni, overeni i potpisani
i efikasno završavamo zatvaranje udruženja kod APR!

USLUGA ZATVARANJA UDRUŽENJA– SKRAĆENI POSTUPAK

 • Priprema dokumentacije za zatvaranje Udruženja
 • Priprema Odluka, Zapisnika, Izjave
 • Konsultacije o skraćenom postupku zatvaranja
 • Popunjavanje zahteva za PU i JLS (Uverenja pribavlja klijent)
 • Organizacija faza u postupku – poštovanje kratkih rokova
 • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR
 • 2x idemo na šaltere APR: Predaja i preuzimanje dokumenata
 • Šaljemo Vam BU BROJ: pratite status predmeta ONLINE
 • Rešenje APR o brisanju Udruženja – u originalu

KOLIKO TRAJE ZATVARANJE UDRUŽENJA:

SKRAĆENI BRZI POSTUPAK ZATVARANJA

 • Pribavljanje Uverenja PU i opština : 5-7 dana
 • Priprema dokumentacije za zatvaranje udruženja : 1-2 dana
 • Postupak u APR za brisanje Udruženja: 2-5 dana
Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

ZATVARANJE MOŽE BITI JEDNOSTAVNO

Preko 10 godina iskustva u radu sa APR

Preko 200 uspešno zatvorenih udruženja i klubova

 Ako APR iz formalnih razloga odbije zahtev

za zatvaranje i brisanje udruženja iz Registra 

mi snosimo naknadu APR  za ponovljeni postupak

MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

- PREKO INTERNETA I POŠTE -

ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

PITANJA I ODGOVORI: ZATVARANJE UDRUŽENJA

ŠTA TREBA ZNATI PRE ZATVARANJA UDRUŽENJA U SRBIJI

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

01

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU SKRAĆENE I REDOVNE LIKVIDACIJE UDRUŽENJA ?

Likvidacija udruženja se sprovodi kada udruženje ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

Zavisno od okolnosti i odluke Skupštine tj članova Udrueženja, udruženje može prestati likvidacijom na dva načina :

 1. Zatvaranje udruženja u postupku REDOVNE likvidacije – primenom zakona kojim se reguliše likvidacija firme -tj  privrednih društava
 2. Zatvaranje udruženja u postupku skraćene likvidacije – primenom samo zakona o Udruženjima.

 

Redovna (složena) likvidacija Udruženja građana traje najmanje 120 dana, a u praksi često i duže, troškovi za zatvaranje Udruženja su u tom slučaju znatno veći, a postupak je dvofazni i mnogo složeniji .

Bilo da Udruženje prestane u postupku skraćene ili redovne likvidacije- za brisanje iz Registra Udruženja kod APR– zahtevaju se ista Uverenja Poreske uprave i lokalne samouprave, sa istim rokom važenja od 5 dana.

Međutim, u postupku skraćene likvidacije– članovi koji su dali Garantnu izjavu kod javnog beležnika- ostaju zajednički ( tj solidarno) odgovorni u naredne 3 godine za slučaj da se pojave naknadne obaveze Udruženja; dok kod redovnog postupka likvidacije nema ove garantne obaveze članova.

Naime, u redovnom postupku likvidacije Udruženja daje se dovoljno vremena i sredstava poveriocima Udruženja da prijave svoja potraživanja, dok u kratkom, skraćenom postupku to nije slučaj, pa je propisana produžena odgovornost članova.

U našoj decenijskoj praksi više od 95 % Udruženja opredelilo se za skraćeni postupak likvidacije, iz praktičnih i ekonomskih razloga.

02 

KOJI SU USLOVI ZA ZATVARANJE UDRUŽENJA PO SKRAĆENOM POSTUPKU?

 

Za zatvaranje udruženja po skraćenom postupku potrebno je da postoji saglasnost propisane većine članova Skupštine da Udruženje prestane sa radom, a u skladu sa Statutom Udruženja.

Drugi uslov za zatvaranje Udruženja u Srbiji po skraćenom postupku likvidacije  je da  Udruženje izmiri poreske obaveze, lokalne dažbine, obaveze prema zaposlenima ( ako Udruženje ima zaposlena lica ), dugovanja prema trećim licima, dobavljačima..

Treći uslov je da postoji najmanje 50% članova Udruženja koji žele i mogu da daju GARANTNU IZJAVU članova- kojom prihvataju zajedničku solidarnu odgvornost za obaveze Udruženja / Organizacije, ako  se te pojave u roku od 3 godine od zatvaranja.

Izjava mora imati sadržinu u skladu sa propisima kako bi se mogla upotrebiti u postupku zatvaranja Udruženja.

Ako su navedeni uslovi ispunjeni, u skladu sa Statutom i Zakonom o udruženjima Republike Srbije sprovodi se procedura za zatvaranje udruženja kod Agencije za privredne registre – Registar Udruženja APR .

03

DA LI SE MOŽE ZATVORITI UDRUŽENJE DOK TRAJE SUDSKI POSTUPAK PROTIV UDRUŽENJA ?

U skladu sa propisima Republike Srbije, nije moguće zatvoriti Udruženje dok traju sudski i drugi postupci protiv Udruženja.

Ovo pravilo važi čak i ako je Udruženje tužilac u navedenom sporu.

04

KOJA UVERENJA TRAŽI APR ZA ZATVARANJE UDRUŽENJA ?

Za zatvaranje Udruženja građana u Srbiji – uz propisanu dokumentaciju :

Odluku Skupštine o zatvaranju Udruženja, Zapisnik sa Skupštine Udruženja, Garancijsku izjavu članova udruženja (overenu kod notara) i druge dokumente.

Pored navedenog,  za zatvaranje Udruženja obavezno u Registru Udruženja u Agenciji za privredne registre prilažu i sledeća Uverenja :

 • uverenje koje izdaje nadležna filijala Poreske uprave Republike Srbije i
 • uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave ( Opštine na kojoj se nalazi sedište Udruženja )

 Zahteva se da oba ova Uverenja budu u originalu , sa pečatom i potpisom nadležnih organa.

Pri tome, najteži deo posla zatvaranja Udruženja / organizacije –  jeste koordinacija svih faza u proceduri skraćene likvidacije:

Uverenja važe samo 5 dana od dana izdavanja, pa treba uskladiti i dobijanje Uverenja od Poreske uprave da su obaveze Udruženja u celosti namirene i Uverenja Uprave prihoda prema opštini da su lokalne i komunalne naknade namirene, a pre toga pripremiti dokumente i održati Skupštinu , overiti Izjave, uplatiti naknadu APR za brisanje Udruženja iz Registra itd.

 Ova uverenja od Poreske uprave i Lokalne samouprave traži Zastupnik Udruženja (ili knjigovodstvo Udruženja po ovlašćenju Zastupnika udruženja) .

05

KOLIKO SE ČEKA UVERENJE ZA BRISANJE UDRUŽENJA ?

 

Prilikom gašenja udruženja građana ili bilo koje nevladine organizacije – potrebna su Uverenja o prestanku obaveza Udruženja – koje pribavlja Zastupnik Udruženja kod PU i JLS.

Na Uverenje Poreske uprave čeka se po pravilu duže nego na Uverenje iz opštine, i to od 2-3 dana u manjim filijalama do čak 14 dana u većim filijalama (koje su pod većim opterećenjem).

Sa druge strane u postupku prestanka Udruženja na uverenje o namirenim obavezama kod Opštine po pravilu se čeka 1-2 dana, pa čak pojedine jedinice lokalne samouprave mogu izdati Uverenje i na licu mesta, bez čekanja.

Međutim važno je naglasiti da su ovo rokovi kad je situacija nesporna – ukoliko postoje nenamirene obaveze ili komplikovane situacije – rokovi se produžavaju.

Načelna preporuka je da se Zastupnik Udruženja/Nevladine organizacije prvo obrati Poreskoj upravi na čijoj teritoriji je sedište, a kad sa Poreskom upravom postigne dogovor oko datuma – da se obrati i jedinici lokalne samouprave, a sve u cilju poštovanja rokova od 5 dana i ostalih pravila postupka.

Poreska uprava može zahtevati od Zastupnika da priloži Odluku o prestanku udruženja u postupku skraćene likvidacije, zato je poželjno prvo pripremiti svu dokumentaciju za brisanje Udruženja i onda se obratiti nadležnim organima.

06

KOJI ČLANOVI UDRUŽENJA DAJU IZJAVU KOD GAŠENJE UDRUŽENJA ?

Garantnu izjavu u skladu sa čl. 57 Zakona o udruženjima Srbije, mogu dati  bilo koji članovi Skupštine Udruženja – ako su ta lica aktivni članovi Udruženja u momentu davanja Izjave kod javnog beležnika.

Da li Zastupnik Udruženja mora dati garantnu Izjavu u pogledu obaveza Udruženja koje prestaje skraćenom likvidacijom?

To nije obavezno, ali je u praksi uobičajeno da jedan od članova koji daje Izjavu bude upravo Zastupnik, a s obzirom da je po pravilu Zastupnik lice koje je najviše upoznato sa poslovanjem Udruženja .

07

KOLIKO NAJMANJE ČLANOVA UDRUŽENJA DAJE IZJAVU KOD ZATVARANJA UDRUŽENJA ?

U skladu sa Zakonom o Udruženjima Srbije, Udruženje može prestati po skraćenom postupku likvidacije ako posle donošenja odluke o prestanku rada udruženja većina članova Skupštine overi izjavu u pogledu nepostojanja obaveza Udruženja.

S obzirom da je najmanji mogući broj članova Skupštine Udruženja – tri člana, onda je jasno da je najmanji prihvatljiv broj članova koji daju ovu izjavu – dva člana. Naravno – ukoliko Udruženje ima veći broj članova koji su i dalje aktivni i punopravni članovi Udruženja u momentu zatvaranja – onda će većina od tog broja biti obavezna da overi navedenu garantnu izjavu .

08

UDRUŽENJE NIJE RADILO, NEMA ZAPOSLENE – DA LI TO MENJA POSTUPAK ZATVARANJA ?

Iako u praksi veliki broj Udruženja nije zaista aktivno, ne ostvaruje prihode i čak nikad i nije ostvarilo prihode

– ipak propisani postupak zatvaranja Udruženja je potpuno isti kao za Udruženja koja su aktivna i posluju.

VREME JE ZA ZATVARANJE UDRUŽENJA?

Postupak skraćene likvidacije Udruženja

u Registru APR završavamo efikasno i brzo

 za sve tipove udruženja i organizacija

-u Beogradu i svim mestima u Srbiji-