Izaberite stranicu

OSNIVAČKI AKT – PROMENA OSNIVAČKOG AKTA DOO 

Beograd i cela Srbija

OSNIVAČKI AKT DOO FIRME U SRBIJI :

PROMENA OSNIVAČKOG AKTA  I OBJAVA KOD APR  6.000 DIN +APR

IZMENA OSNIVAČKOG AKTA UZ DRUGE PROMENE UKLJUČENA U CENU USLUGE: 

POGLEDAJTE CENU I POSTUPAK ZA PROMENU DRUGIH PODATAKA FIRME: 

PROMENA DIREKTORA     PROMENA VLASNIKA FIRME    PROMENA NAZIVA

PROMENA DELATNOSTI   OTVARANJE OGRANKA  PROMENA ADRESE FIRME     

CENA I USLOVI ZA Maj 2024. GODINE

MENJA SE OSNIVAČKI AKT ?

POKRENITE POSTUPAK ODMAH
ILI BESPLATNO POSTAVITE PITANJE

AGENCIJA PRO ASISTENT

Bul. Mihaila Pupina 10a, Novi Beograd

VAŠ SARADNIK OD 2012. 

VIŠE OD 4.000 KLIJENATA IZ CELE SRBIJE

ZADOVOLJNO JE NAŠOM USLUGOM

SADA SMO TU I ZA VAS!

PROcedura.rs - PRO asistent -Beograd- Srbija- APR- Otvaranje, promene, zatvaranje preduzetnika, firme DOO, udruženja, kluba

NIJE OBAVEZAN DOLAZAK

RADIMO I NA DALJINU

idemo na šaltere za vas

IDEMO NA ŠALTERE UMESTO VAS

ŠTEDIMO VAŠE VREME

pratite status predmeta

PRATITE STATUS PREDMETA

PUTEM BD BROJA

garantujemo rezultat

GARANTUJEMO REZULTAT

STRUČNO I BRZO

PROMENA OSNIVAČKOG AKTA FIRME – CENA I TROŠKOVI 

 • Usluga pripreme i objave Osnivačkog akta u APR: 6.000 din
 • Naknada APR za objavu novog Osnivačkog akta: 3.100 din
 • Overa akta kod javnog beležnika – ako je potrebna:  od 720 din

Cena se uvećava za složene slučajeve -prema situaciji

PROMENA OSNIVAČKOG AKTA NAKON DRUGIH PROMENA

 • Nakon promene podataka Firme preporuka je uskladiti Osnivački akt 

 • Izmena Akta usled promene delatnosti, naziva, adrese, direktora firme

 • Osnivački akt je objavljen javno na sajtu APR i treba da bude ispravan

 • Uskladjivanje Osnivačkog Akta uključeno je u cenu usluge

 • -ako se radi istovremeno sa promenom direktora, adrese, delatnosti…

 • Istovremenim postupkom štedi se vreme i novac za taksu APR

DOKUMENTA ZA PROMENU OSNIVAČKOG AKTA

 • Osnivački akt firme usklađen sa podacima u Registru
 • Ako se ne sastavlja novi Akt -prečišćen tekst izmena Akta
 • Registraciona prijava APR za objavu Osnivačkog akta
 • Dodatak prijave za (ne)obaveznost overe izmena Akta
 • Naknada za APR po generisanom pozivu na broj
 • Prateća dokumentacija za registraciju dokumenta u APR 

  USLUGA U POSTUPKU PROMENE OSNIVAČKOG AKTA

  • Priprema dokumentacije za promenu Osnivačkog akta
  • Usklađivanje Akta sa zakonom i podacima u Registru 
  • Izbor obavezna/neobavezna overa izmena Osnivačkog akta
  • Generišemo jedinstveni poziv na broj za uplatu kod APR 
  • 2 puta idemo na šaltere: Predaja i preuzimanje dokumenata
  • Šaljemo Vam BD BROJ : pratite status predmeta ONLINE  
  • Rešenje APR o izmeni i objavi Osnivačkog akta DOO- u originalu
  • Objavljivanje novog akta na sajtu APR u podacima firme

  KOLIKO TRAJE POSTUPAK PROMENE OSNIVAČKOG AKTA

  • Priprema dokumentacije traje 1-2 dana
  • Postupak registracije akta u APR traje 1-3 dana
  Pro Asistent - Firme , Preduzetnici , paušalci , Udruženja, Klubovi , Fondacije Cela Srbija

  GARANCIJA USPEHA PROCEDURE

  Više od 10 godina iskustva u radu sa APR

  Više od  1.600 registrovanih DOO firmi

  Ako APR iz formalnih razloga  odbije zahtev

  snosimo naknadu APR za dodatni postupak

  MI RADIMO ZA CELU SRBIJU - VI BIRATE NAČIN SARADNJE

  ZAKAŽITE SASTANAK U NAŠOJ AGENCIJI U BEOGRADU

  ILI ZAVRŠITE POSTUPAK NA DALJINU

  - PREKO INTERNETA I POŠTE -

  ZA BEOGRAD POSTOJI I MOGUĆNOST DOLASKA NA VAŠU ADRESU

  osnivanje kluba, Kontaktirajte nas, Pošaljite potrebne podatke, Potpisivanje dokumenata na sastanku kod nas ili putem pošte, MI ZAVRŠAVAMO PROCEDURU U APR-u!
  promena adrese preduzetnika, najčešća pitanja

  PITANJA I ODGOVORI :  DELATNOST FIRME

  POSTUPAK PROMENE ŠIFRE DELATNOSTI DOO FIRME

  Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje i objavljivanje materijala sa prezentacije bez pisane saglasnosti autora © 2024 Pro asistent

  01

  PROMENA OSNIVAČKOG AKTA : ŠTA JE OSNIVAČKI AKT DOO FIRME ?

  Osnivački akt je pravni dokument – konstitutivni akt društva koji kod DOO firme može biti :

  u formi Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću –  u slučaju da društvo osniva jedno lice ili

  u formi Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću – ako društvo osniva više lica.

  Dakle, osnivački akt je zajednički izraz kojim se označava osnovni osnivački dokument:

  Ugovor o osnivanju ili Odluka o osnivanju firme, zavisno od broja članova ( vlasnika) firme.

   

  KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU OSNIVAČKOG AKTA I UGOVORA O OSNIVANJU FIRME?

  OSNIVAČKI AKT : ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA

  Ugovor o osnivanju je osnivački akt kod višečlanih DOO – kada ima najmanje dva osnivača- vlasnika firme – oni ugovaraju pravila i principe funkcionisanja firme u formi Osnivačkog ugovora.

  Sa druge strane, kod jednočlanog DOO ne postoji Ugovor o osnivanju, već jedini osnivač donosi Osnivački akt kao svoju Odluku o osnivanju DOO, dakle jednostrani akt osnivača .

  02 

  PROMENA OSNIVAČKOG AKTA : ŠTA SADRŽI OSNIVAČKI AKT DOO FIRME?

  Obavezni elementi Osnivačkog akta kod DOO firme propisani su u članu 141 Zakona o prvrednim društvima Srbije.

  Obavezni elementi koje osnivački akt mora da sadrži su :

  1) podaci o članovima DOO

  2) poslovno ime i sedište  DOO

  3) pretežnu delatnost DOO

  4) ukupan iznos osnovnog kapitala DOO

  5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;

  6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;

  7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;

  8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

  Ako osnivački akt ne sadrži odredbe o nadležnostima organa društva, organi društva imaju nadležnosti predviđene Zakonom o privrednim društvima.

   

  Dakle, iako je osnivački akt Ugovor ili Odluka vlasnika firme – po Zakonu mora imati određeni sadržaj.

  Pri sastavljanju osnivačkog akta putem modela ili primera osnivačkog akt DOO firme- važno je uneti i određena zakonom propisana ograničenja i ovlašćenja – u pogledu organa DOO firme, strukture i organizacije ( jednodomno ili dvodomno društvo), nadležnosti Skupštine, načina i rokova za sazivanje Skupštine i donošenje odluka Skupštine o određenim pitanjima, ovlašćenja Zastupnika i dr.

  03

  KAKO PROMENITI OSNIVAČKI AKT: KO POTPISUJE IZMENE OSNIVAČKOG AKTA FIRME?

  Osnivački akt firme prilikom donošenja potpisuju donosioci osnivačkog akta: svi osnivači kad zaključuju ugovor o osnivanju društva ili jedini osnivač kada donosi odluku o osnivanju društva.

  Međutim, sve kasnije promene osnivačkog akta donosi Skupština društva, pa stoga i izmene usvojene na Skupštini potpisuje lice koje je je po statutu ovlašćeno da potpisuje u ime Skupštine  – Predsednik skupštine ili član društva.

  Zakonski zastupnik društva: Direktor DOO firme  je u obavezi da nakon svake izmene i dopune osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst osnivačkog akta DOO firme.

  Potpisi  osnivača na osnivačkom aktu firme overavaju se kod javnog beležnika kada je reč o osnivanju doo direktno u APR-u. Međutim, izmene osnivačkog akta po pravilu se ne overavaju, osim akao je obaveza overe posebno predviđena i registrovana za konkretnu kompaniju .

  Izmene osnivačkog akta i statuta, kao i prečišćeni tekstovi tih dokumenata nakon svake takve izmene, registruju se kod APR u skladu sa zakonom o registraciji.

  04

  KAKO I ZAŠTO SE MENJA OSNIVAČKI AKT ? 

  Osnivački akt se menja odlukom Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno odlukom jedinog člana društva – ako doo ima samo jednog člana, u postupku kod Agencije za privredne registre . Izmene osnivačkog akta regulisane su članom 142 . Zakona koji uređuje DOO i druga privredna društva u Srbiji ( Zakon o prvrednim društvima )

  Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću menja se običnom većinom glasova svih članova društva, ako osnivačkim aktom nije predviđena veća većina.

  Odluku o promeni osnivačkog akta potpisuju članovi Skupštine društva koji su za nju glasali .

  Direktor DOO nakon svake izmene osnivačkog akta putem Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta potpisuje prečišćeni tekst Osnivačkog akta, i isti predaje APR-u zajedno sa Odlukom o izmenama Osnivačkog akta DOO .

  Međutim, postoji i druga (po pravilu praktičnija) opcija:  umesto  Odluke o izmenama i dopunama postojećeg  Osnivačkog akta i prečišćenog teksta Osnivačkog akta koji se predaje APR-u – može se na Skupštini usvojiti u celosti novi Osnivački akt doo – usklađen sa izmenama podataka društva i  važećim propisima. Objava novog osnivačkoga akt au celini je jednostavnija -kada je reč o društvima sa malim brojem vlasnika .

  05

  KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA PROMENU OSNIVAČKOG AKTA DOO FIRME ?

  Za promenu osnivačkog akta firme i registraciju novog osnivačkog akta firme u Agenciji za privredne registre podnosi se uredno potpisana Registraciona prijava za promenu osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću sa propisanim dodacima, odluka nadležnog organa društva o promeni osnivačkog akta i prečišćen tekst izmena osnivačkog akta potpisan od strane Direktora  ili novi osnivački akt , kao i dokaz o uplati naknade za za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara. Postupka za obajvu osnivačkog akta traje 3- 5 radnih dana u Registru privrednih subjekata Republike Srbije.

  06

  PROMENA OSNIVAČKOG AKTA : DA LI SE OVERAVA OSNIVAČKI AKT NAKON IZMENA I DOPUNA ?

  Kad je reč o overi osnivačkog akta  društva sa ograničenom odgovornošću – razlikuje se prvi osnivački akt koji donose osnivači firme u momentu osnivanja, i novi osnivački akt ( i izmene postojećeg osnivačkog akta) koji donose vlasnici firme na Skupštini već postojećeg društva .

  Drugim rečima,  kod osnivanja društva prvi osnivački akt koji donose osnivači društva – obavezno se overava kod javnog beležnika u Republici Srbiji. Sa druge strane, kasnije donet novi osnivački akt i promena osnivačkog akta DOO se u načelu NE overavaju kod javnog beležnika – osim izuzetno ako je ta obaveza predviđena osnivačkim aktom i registrovana kao javni podatak obavezne overe izmene osnivačkog akta kod APR . Naime, moguće je Odlukom Skupštine doo firme registrovati obavezu overe osnivačkog akta, a isto tako i obrisati prethodno registrovanu obavezu overe osnivačkog akta (ako je takva obaveza bila registrovana) .

  Registraciona prijava upisa obaveze overe osnivačkog akta odnosno prestanka obaveze overe osnivačkog akta podnosi se APR-u uz Odluku nadležnog organa društva o promeni osnivačkog akta, prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zastupnika društva, ili novi Osnivački akt, kao i dokaz o uplati naknade za promenu podataka .

  Dakle, kad postoji potreba oosnivača za pojačanom pravnom sigurnošću može se registrovati obaveza overe izmene osnivačkog akta . Medjutim, ako se ne registruje ova obaveza overe –  zakonska pretpostavka je da se promene osnivačkog akta ne overavaju, pa je to i najčešća situacija u praksi .

  07

  DA LI SE OSNIVAČKI AKT MOŽE MENJATI ISTOVREMENO SA PROMENOM ČLANOVA DOO ?

  Nije moguća istovremena registracija izmena osnivačkog akta odnosno novog osnivačkog akta sa registracijom promene članova i/ili promene kapitala DOO firme. Naime, i  promena osnivačkog akta i prenos udela DOO firme  – proizvode pravno dejstvo prema trećim licima tek od momenta registracije u APR – u , jer registracija ovih podataka ima konstituvno dejstvo .

  Stoga  je praksa da se prvo registruje PRENOS UDELA I PROMENA VLASNIKA FIRME , a nakon te registracije može se uskladiti osnivački akt sa nastalim promenama i objaviti novi osnivački akt u Registru privrednih subjekata.

   

  08

  PROMENA OSNIVAČKOG AKTA : KADA JE POTREBNA PROMENA OSNIVAČKOG AKTA ?

  Izmena Osnivačkog akta i usklađivanje osnivačkog akta sa nastalim promenama je zakonska obaveza u slučaju promene pravne forme društva,  statusnih promena društva,  promene u pogledu načina upravljanja društvom, kao i uslučaju da se promene pravila  i predviđena većina za donošenje odluka Skupštine Društva.

  U ostalim slučajevima izmene osnivačkog akta nisu  propisane Zakonom o privrednim društvima

  – ali se preporučuju i imaju pravni i faktički značaj unutar same firme, pre svega za treća lica i državne organe.

  Dakle, postoji preporuka da se izvrši usklađivanje i izmena osnivačkog akta  u slučaju da se registruju neke od navedenih promena:

  Promena osnivača – vlasnika DOO firme

  Promena poslovnog imena DOO firme

  Promena delatnosti DOO firme

  Promena adrese sedišta DOO firme

  Promena e-mail adrese DOO firme 

  Promena Direktora firme ili drugih Zastupnika

  Kada je reč o promeni Direktora firme preporuka je usklađivati osnivački akt samo ako je konkretni Direktor imenovan u osnivačkom aktu ili su se izmenila ograničenja ovlašćenja Direktora.

  09

  DA LI JE OBAVEZNA OBJAVA OSNIVAČKOG AKTA U APR-U?

  DA LI OSNIVAČKI AKT FIRME MORA DA SE OBJAVI JAVNO? 

  Osnivački akt se obavezno obajvljuje u Registru privrednih subjekata i svako zainteresovano lice, kako klijenti i saradnici firme, tako i državni organi – imaju uvid u objavljeni Osnivački akt.

  Naknada APR za obajvu osnivačkog akta, pri osnivanju društva ili nakon izmena i usklađivanja osnivačkog akta – iznosi 1.000 dinara, a uplaćuje se na račun Agencije za privredne registre sa posebno generisanim pozivom na broj za svaku uplatu uz Registracionu prijavu za objavu i registraciju dokumenta u Registru privrednih subjekata.

   

  10

  DA LI SE IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA MOGU UMANJITI PRAVA VLASNIKA FIRME ?

  Smanjenje  prava  vlasnika ( odnosno jednog od suvlasnika) firme  nije moguće bez njegove lične saglasnosti, čak i kada postoji propisana većina za donošenje Odluke o promeni osnivačkog akta. Naime,  u skladu sa Zakonom o privrednim društvima – Odluka o izmenama osnivačkog akta kojom se umanjuju prava nekog člana društva može biti doneta samo uz saglasnost tog člana, a naročito u slučaju:

  1) ukidanja ili ograničavanja prava prečeg upisa ili prava preče kupovine udela;

  2) izmene većine potrebne za odlučivanje u skupštini;

  3) uvođenja ili povećanja obaveze dodatnih uplata;

  4) izmene pravila o povlačenju i poništenju udela;

  5) izmene pravila o isključenju člana društva;

  6) izmene pravila o imenovanju direktora, kao i članova nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, kojim se menjaju prava člana društva na predlaganje određenog broja tih lica.

  VREME JE ZA PROMENU OSNIVAČKOG AKTA FIRME?

  Postupak promene i registracije

  osnivačkog akta DOO  firme

  završavamo efikasno i brzo

  –   za sve firme u Beogradu i celoj Srbiji –