Zastupnik Kluba - Zastupnik Udruzenja | Postupak za imenovanje i promenu Zastupnika | Beograd i Cela Srbija     

 PROMENA ZASTUPNIKA KLUBA - UDRUZENJA

 

Postupak promene , imenovanja ili razrešenja

Zastupnik Sportskog Kluba ili Udruženja

 

  • Odluka o razrešenju zastupnika i imenovanju Zastupnika

  • Zapisnik sa sednice - usvajanje Odluke o promeni Zastupnika

  • OP za za Zastupnika Kluba - Udruženja

  • Ograničenje ovlašćenja Zastupnika Kluba / Udruženja

  • Postupak registracije Zastupnika Kluba / Zastupnika Udruženja

  • Rešenje  o imenovanju novog Zastupnika

  • Dopis Poreskoj upravi o promeni Zastupnika Udruženja/Kluba| PROcedura.RS
 

Promena Zastupnika - Predsednika Kluba ili Udruženja

Cena usluge i troškovi postupka

 
 U OKTOBRU 2021. GODINE
  
 
5.000 din

TAKSA ZA PROMENU ZASTUPNIKA - PREDSEDNIKA
NIJE UKLJUČENA U CENU: 2800 dinara
 
 
 
     
Nije neophodan dolazak kod nas

    Postupak se efikasno završava preko Interneta i Pošte

 
 
Naši klijenti su Klubovi i Udruženja
iz Beograda i cele Srbije
 
 
 
like Pro Asistent Blog.png    Informacije na ovoj stranici odnose se na neprofitne organizacije : Sportske Klubove i Udruženja.

Procedura_Beograd_Srbija.jpgPREDSEDNIK KLUBA – ZASTUPNIK SPORTSKOG KLUBA :
 
Zakon o Sportu Srbije određuje da sportski Klub - Sportsko udruženje - mora imati najmanje jedno lice ovlašćeno za zastupanje. O imenovanju Zastupnika odlučuje Skupština Kluba.
Imenovanje i razrešenje lica ovlašćenog za zastupanje se obavezno registruje u Registru sportskih udruženja - u posstupku kod Agencije za privredne registre.  Zastupnik može ( a ne mora )  biti član uprave sportskog udruženja – Kluba.
Zastupnik potpisuje dokumenta u ime Kluba ,  zastupa i predstavlja sportski klub u pravnom prometu.

Ograničenje prava Zastupnika Kluba / Predsednika sportskog Kluba , kao i druga prava novog registrovanog Zastupnika Kluba - regulišu se Odlukom o imenovanju Zastupnika Kluba -  primer teksta Odluke za promenu Zastupnika ; a obavezno i primer Zapisnika sa Skupštine Kluba za izbor novog Predsednika Kluba. 

Ako postoje ograničenja ovlašćenja zastupnika pri zastupanju Kluba: ograničenja zastupanja se moraju registrovati kod APR da bi imala puno pravno dejstvo .

ZASTUPNIK UDRUŽENJA – ZASTUPNIK ORGANIZACIJE :
 
Zakon o Udruženjima Srbije propisuje da Udruženja imaju obavezu da registruju Zastupnika :
fizičko lice koje ovlašćeno da potpisuje i istupa u ime Udruženja, koje predstavlja i zastupa Organizaciju - Udruženje građana .
Statutom Udruženja i Odlukom o promeni zastupnika može se odrediti jedan ili više Zastupnika, sa ograničenim ili neograničenim ovlašćenjima za zastupanje Udruženja tj. Nevladine Organizacije.
Za Zastupnika Udruženja može biti određeno samo lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.
 
Promena Zastupnika Udruženja ili Kluba se obavezno registruje se u roku od 15 dana od dana promene.
Rok od 15 dana za registrovanje promene Zastupnika se mora poštovati, a u slučaju kašnjenja plaća se dodatna taksa.
 
Uz našu asistenciju sa lakoćom možete  završiti  postupak promene lica koje zastupa Udruženje ili Klub, uz poštovanje svih uslova za zastupnike koje propisuju važeći Zakon o Udruženjima i važeći Zakon o sportu .
 

 

Promena zastupnika Sportskog Kluba  ili Zastupnika Udruzenja  : Pro Asistent Beograd |  011 324 14 53 ; 069 324 14 | pro.asistent@gmail.com 53