Promena Naziva Organizacije | Promena Imena Udruženja i Kluba | Beograd i Cela Srbija    

PROMENA IMENA I NAZIVA SPORTSKOG KLUBA 

PROMENA IMENA I NAZIVA ORGANIZACIJE i UDRUŽENJA

 

Postupak promene registrovanog imena Organizacije

Usluga_PROMENE_NAZIVA_KLUBA_obuhvata.jpg
  
  • ODLUKA o promeni Naziva Kluba - Naziva Udruženja

  • ZAPISNIK sa sednice - usvajanje Odluke o promeni imena

  • Prečišćen tekst STATUTA Udruženja /Kluba

  • Postupak REGISTRACIJE poslovnog imena kod APR

  • Generisanje poziva na broj i uplata takse za promenu naziva

  • Rešenje o upisu naziva Kluba - naziva Udruženja u Registar .

 
 
| PROcedura.RS 
 

Promena Imena Kluba ili Udruženja - Cena usluge i troškovi

 
OKTOBRU 2021. GODINE
 
5.000 din
 
TAKSA ZA PROMENU NAZIVA
NIJE UKLJUČENA U CENU: 2.800 dinara
 
 

PRIJAVA PROMENE IMENA KOD APR

ZA KLUBOVE, UDRUŽENJA I NVO 

ZA  SAMO 3 - 5 DANA

    
Nije neophodan dolazak kod nas
    Ukoliko niste u mogućnosti da dođete do nas
Postupak se efikasno završava preko Interneta i Pošte
 
 
Naši klijenti su Klubovi i Udruženja
iz Beograda i cele Srbije
 
 
like Pro Asistent Blog.png    Informacije na ovoj stranici odnose se na naziv neprofitne organizacije : Sportske Klubove i Udruženja.
Za postupak promene imena Firme, pogledajte :

Procedura_Beograd_Srbija.jpg
 ZAKON O SPORTU SRBIJE : NAZIV KLUBA
 
Reč "klub" može biti u nazivu samo one sportske organizacije ako učestvuje u takmičenjima u okviru nadležnog saveza.
Naziv i skraćeni naziv sportskog Kluba - sportskog udruženja se utvrđuje Statutom i upisuje se u Registar.
Naziv i skraćeni naziv Kluba - sportskog udruženja upotrebljavaju se u obliku u kojem su upisani u Registar.
Naziv novoosnovanog sportskog udruženja mora se jasno razlikovati od naziva Klubova koji su upisani ili  prijavljeni za upis u Registar.
Iz naziva sportskog udruženja mora biti vidljivo da je u pitanju sportska organizacija.
Naziv sportskog udruženja može da sadrži naziv Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave - ali to se ne odnosi i na pridevsku upotrebu tih naziva  (tako npr. teoretski bez saglasnosti se možeregistrovati Srpski fudbalski klub, ali ne FK „Srbija“)

ZAKON O UDRUŽENJIMA SRBIJE : NAZIV  UDRUŽENJA i NAZIV ORGANIZACIJE
 
Naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu , ali može sadržati pojedine strane reči ako one čine naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član, ako su te reči uobičajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku. 
Naziv udruženja, ako je to predviđeno statutom, može biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine , kao i  u prevodu na jedan ili više stranih jezika.
Naziv na stranom jeziku i jeziku nacionalne manjine upisuje se u registar posle naziva na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
Udruženje može imati i skraćeni naziv, koji se određuje Statutom udruženja i upisuje se u registar.
Naziv i skraćeni naziv udruženja upotrebljavaju se  u obliku u kome su upisani u Registar Udruženja.
Ne može se registrovati poslovno ime Udruženja ako je naziv udruženja identičan nazivu drugog udruženja koje je upisano ili prijavljeno za upis u Registar ;ako je naziv udruženja zamenljiv sa nazivom drugog udruženja, izaziva zabunu o udruženju i ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.
 
Promena Naziva Kluba ili Udruženja se obavezno registruje kod APR u roku od 15 dana od dana promene
Poslovno ime Kluba i Udruženja je statutarni podatak, pa se u postupku pored ostalih dokumenata - zahteva i izmena Statuta.
 
KAKO PROVERITI  IME ZA UDRUŽENJE I KLUB?
Pre podnošenja dokumentacije Registru za promenu naiziva Udruženja / sportskog Udruženja i Udruženja gradjana -  obavezno se radi PROVERA NAZIVA  UDRUŽENJA I KLUBA - kao deo usluge, pre registracije novog imena Kluba - Udruženja .
Radi se PRETRAGA REGISTRA UDRUŽENJA/ KLUBOVA da  bi se utvrdilo da li je ime Kluba /ime Udruženja zauzeto u celini ili u delu novog imena ,  i obavezno se proverava se da li poslovno ime Udruženja -Kluba ispunjava i druge propisane uslove za registraciju  promene imena , jer je u nekim slučajevima za korišćenje imena potrebna posebna saglasnost lica ili nadležnog organa.
 
Uz našu pomoć sa lakoćom ćete registrovati  promenu imena kluba i svakog Udruženja i nevladine organizacije, iako je u pitanju relativno složen postupak promene koji podrazumeva i promenu Statuta Udruženja u delu koji se odnosi na ime, ali i izradu nove dokumentacije , naročito kroz primer teksta  Odluke o promeni imena Udruženja i Kluba i kroz primer teksta Zapisnika sa Skupštine Udruženja - Kluba.
 
 
Promena NAZIVA Sportskog Kluba  ili  Udruzenja  : Pro Asistent Beograd |  011 324 14 53 ; 069 324 14 | pro.asistent@gmail.com 53