Izaberite stranicu

Politika privatnosti:  www.procedura.rs

Politika privatnosti i zaštita podataka o ličnosti

 • Pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti

Osnov i svrha obrade podataka o ličnosti u velikoj meri zavise od proizvoda i usluga za koja lica na koja se podaci odnose apliciraju ili koji su ugovoreni.

PRO ASISTENT  obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa Republike Srbije .

PRO ASISTENT  prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa i zaključenja Ugovora, kao i realizacije prava i obaveza koje proističu iz Ugovora sa licem na koje se podaci odnose, i to u meri koja je potrebna za:

 1. Ispunjavanje ugovornih obaveza

PRO ASISTENT  prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u cilju realizacije prava i obaveza koje proističu iz ugovora sa licem na koje se podaci odnose.

Svrha obrade podataka bazira se prevashodno na vrsti proizvoda  odnosno usluga.

 1. Obrada na osnovu saglasnosti klijenta

Obrada podataka o ličnosti se može zasnivati na saglasnosti lica na koje se podaci odnose, odnosno Vašoj saglasnosti, i to samo u slučaju kada ste dali izričitu saglasnost za obradu podataka za određenu svrhu (npr. ponude koje se dostavljaju putem i-mejla i/ili poštom na adresu), obrada podataka će se vršiti samo u skladu sa obimom i za svrhu koja je definisana i dogovorena u saglasnosti. Data saglasnost može biti opozvana u svakom trenutku, sa pravnim dejstvom od momenta povlačenja saglasnosti. Saglasnost se može dati za:

 • Dostavljanje ponuda i reklamnog materijala ;
 • Kreiranje individualne ponude i obaveštenje o uslugama i proizvodima koji su prilagođeni ličnim potrebama lica na koje se podaci odnose;
 • Za direktan marketing usluga;
 • Za video identifikaciju u skladu sa propisima iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Dostavljanje podataka radi izrade informativne ponude za potencijalne klijente (u cilju pripreme ponude i detaljnijeg informisanja o ponudi, kontaktiranja u svrhe ugovaranja sastanka povodom ponude i dr.)

Sve saglasnosti koje je PRO ASISTENT  prikupila pre početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik RS, br.87/2018) i dalje su važeće za kreiranje ponuda i kontaktiranje klijenata vezano za marketinške aktivnosti, izuzev u slučaju kada klijent povuče datu saglasnost.

 1. Zaštita legitimnih interesa

Obrada podataka može u izuzetnim slučajevima biti zasnovana na zaštiti legitimnih interesa klijenata,PRO ASISTENTA ili trećih lica.
U sledećim slučajevima, obrada podataka se vrši za zaštitu legitimnih interesa:

 • Pregled i analiza u cilju optimizacije potreba i ponude klijentima
 • Obaveštenja koja se šalju klijentima ukoliko dođe do promene uslova vezanih za korišćenje proizvoda i druga obaveštenja vezana za usluge ili proizvode
 • Video nadzor u cilju prikupljanja dokaza u slučaju krivičnog dela ili kao dokaz izvršenja transakcije – posebno u cilju zaštite klijenata i zaposlenih
 • Zapisi telefonskih razgovora (za kontrolu kvaliteta usluga ili u slučajevima prigovora)
 • Mere za upravljanje poslovanjem i dalji razvoj usluga i proizvoda
 • Mere za zaštitu klijenata i zaposlenih, kao i za obezbeđenje imovine i za sprečavanje i istragu zloupotreba
 • Mere za kontrolisanje poslovanja i dalji razvoj usluga i proizvoda
 • Obrada podataka u okviru baze podataka za administrativne potrebe
 • Obezbeđenje IT bezbednosti
 • Dalje unapređenje korisnosti servisnih mogućnosti, kao što su aplikacije, razvoj usluga i proizvoda, dalje poboljšanje upotrebljivosti naših usluga, aplikacija, i drugo zaštita legitimnih interesa prilikom pružanja marketinških usluga, pružanja individualnih informacija i ponuda , zasnovano na našem legitimnom interesu za marketing naših usluga, što može obuhvatati slanje ponuda, vaučera, kupona  i drugo. Podaci za ovakvu svrhu se obrađuju samo ukoliko se tome niste protivili.

 

Sledeći podaci, koje prikuplja ili koje može prikupiti PRO ASISTENT ili koji su lično dostavljeni PRO ASISTENTU mogu biti predmet obrade:

 • Podaci o ličnosti
  Ime, prezime, datum rođenja, zemlja rođenja, državljanstvo, pol, zanimanje, radni status, bračni status, stručna sprema, poslodavac, zvanični podaci kao što su podaci iz ličnog dokumenta, podaci o prihodu, adresa i drugi kontakt podaci kao broj telefona ili i-mejl adresa i adresa za prijem pošte, podaci o geografskoj lokaciji, stambeno stanje kao što je zakupnina ili vlasništvo i dr, podaci o domaćinstvu (broj članova domaćinstva, broj dece, isključujući lične podatke članova domaćinstva), podaci koji se obelodanjuju u toku konsultacija kao što su hobiji i interesovanja ili planirane kupovine, interni rejtinzi, kao što je procena prihoda i troškova, poslovni planovi i drugo.
 • Podaci vezani za usluge, internet stranicu i komunikaciju
  Podaci vezani za korišćenje elektronskih usluga i internet stranica, funkcije internet stranica i aplikacija, kao i i-mejl poruke, informacije o viđenim internet stranicama ili sadržaju i vezama koje se procenjuju, uključujući eksterne internet stranice, vreme odgovora ili greške u unosu podataka i period korišćenja internet stranica i informacije o upotrebi i prijavi na biltene.

Ove informacije se prikupljaju putem korišćenja automatizovanih tehnologija, kao što su kolačići ili „web pratioci“ (engl. „web beacons“ – brojanje piksela korišćenih za registrovanje elektronskih poruka ili internet stranica), ili praćenje internet stranica (evidentiranje i analiza ponašanja „surfovanja“) na internet stranici i korišćenje eksternih pružalaca usluga ili softvera (na primer Google Analytics).

 

 • Tehnički podaci o uređajima krajnjih korisnika
  Informacije o uređajima i sistemima koji se koriste za procenu internet stranica ili portala i aplikacija ili drugih sredstava komunikacije, kao što su internet protokol adrese ili vrste verzija operativnih sistema i veb pretraživači, kao i dodatne identifikacije uređaja i reklamne identifikacije ili informacije o lokaciji i drugi uporedivi podaci o uređajima i sistemima.
 • Podaci o korisnički generisanom sadržaju
  Informacije koje se unose na vebsajt ili aplikacij, kao što su komentari ili lične poruke i fotografije ili video i slično.
 • Podaci o proizvodima i uslugama pravnih lica
  Podaci o proizvodima i uslugama koje PRO ASISTENT  pruža u ime pravnih lica sa kojima je poslovno povezan

 

 • Primaoci podataka o ličnosti

U okviru agencije PRO ASISTENT – različite  poslovne jedinice ili zaposleni dobijaju podatke koji su im neophodni kako bi mogli da ispune svoje ugovorne, pravne i/ili zakonske obaveze i legitimne interese na osnovu “need to know“ principa (samo one informacije koje su zaista neophodne). Svi zaposleni koji vrše obradu podataka o ličnosti prolaze obuku vezanu za zaštitu podataka o ličnosti i dužni su da u svakodnevnom poslovanju primenjuju najviše standarde poslovanja.

Obrađivači mogu biti i lica sa kojima PRO ASISTENT  ima zaključen ugovor o pružanju usluga vezanih za obradu podataka o ličnosti (dobavljači), koji se zaključuje u cilju ispunjenja ugovorenih usluga ili podrške poslovnim procesima.. Dobavljači (npr. IT i provajderi back office usluga) dobijaju samo one podatke koji su im neophodni kako bi mogli da izvrše ugovorene usluge. Svi dobavljači su u ugovornoj obavezi da postupaju sa podacima kao sa strogo poverljivim i da obrađuju podatke samo u svrhu pružanja odgovarajućih usluga.

PRO ASISTENT  može da otkrije podatke o ličnosti u slučaju kada se vlasnik podataka saglasi ili kad postoji obaveza u skladu sa Zakonom.

 • Rok čuvanja podataka

Podaci o ličnosti čuvaju se sve dok se ne ispuni svrha i osnov obrade podataka, odnosno obrađuju se tokom celokupnog perioda poslovne saradnje, kao i nakon prestanka poslovnog odnosa u skladu sa pravilima propisanim internim aktima i propisima, tj. zakonskom obavezom čuvanja podataka i dokumentacije.

PRO ASISTENT  čuva podatke nakon okončanja poslovnog odnosa ukoliko: postoji pravni osnov za čuvanje, legitimni interes (na primer, rešavanje sporova, odbrana pravnih zahteva, direktni marketing) ili u svrhu rešavanja prigovora.

Podaci iz video nadzora biće u načelu brisani nakon 30 dana ukoliko se ne zahteva duži period za svrhe video nadzora.

 • Prava lica na koja se podaci odnose

Lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju imaju pravo pristupa, ispravke, dopune,brisanja ili ograničenja obrade pohranjenih podataka, pravo prigovora na obradu podataka i pravo na prenosivost podataka u skladu sa uslovima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko kao klijent smatrate da Vam je povređeno pravo u pogledu zaštite podataka, možete podneti prigovor nama na obradu podataka o ličnosti.

Ukoliko nakon dobijanja odgovora smatrate da je obrada podataka o ličnosti vršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, možete se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

 • Obaveza dostavljanja podataka i sigurnost podataka

U cilju uspostavljanja poslovnog odnosa, neophodno je da kao klijent dostavite sve podatke koji su potrebni za zaključenje i vođenje poslovnog odnosa, kao i one podatke koji se moraju prikupiti u skladu sa zakonom. Ukoliko klijent ne dostavi podatke, PRO ASISTENT  neće biti u mogućnosti da zaključi ili sprovede ugovor, odnosno neće biti u mogućnosti da izvrši postojeći ugovor ili će biti primorana da raskine takav ugovor.

Za obradu podataka koji nisu neophodni za izvršenje ugovora, niti su neophodni u skladu sa propisima, već se prikupljaju po osnovu saglasnosti, klijenti nisu u obavezi da daju saglasnost (na primer, direktan marketing, slanje individualnih ponuda).

Svi podaci koje PRO ASISTENT  obrađuje su odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa. PRO ASISTENT  je kao rukovalac podataka o ličnosti preduzela tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe i utvrdila je obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

 • „Kolačići“

Naš vebsajt koristi „kolačiće“. Oni su tekst koji se čuva u toku posete na Vašem terminalu.

Mi uglavnom koristimo „kolačiće“ za anonimnu analizu korišćenja internet stranice. Takođe ih koristimo da bismo Vam ponudili dodatne funkcije na internet stranici i obezbedili lakšu interakciju sa internet stranicom i izbegli greške pri korišćenju stranice (npr. omogućili navigaciju na vebsajtu ili sačuvali Vaše preference i postavke za Vašu sledeću posetu).

Neophodni „kolačići“: One koji su neophodni za osnovne funkcije vebsajta koristimo zbog obaveza u pogledu izvršenja ugovora.

Funkcionalni „kolačići“: One koji nam dozvoljavaju da analiziramo korišćenje vebsajta, koristimo na osnovu legitimnog interesa.

Marketinški „kolačići“: One koji nam dozvoljavaju da Vam ponudimo reklamiranje kakvo odgovara vašim interesovanjima, takođe koristimo na osnovu legitimnog interesa.

Neki „kolačići“ se čuvaju na Vašem terminalu dok ih ne izbrišete. Oni nam omogućavaju da prepoznamo Vaš pretraživač kada nas sledeći put posetite. Većina „kolačića“ koje koristimo brišu se nakon Vaše posete našem vebsajtu (takozvani sesijski kolačići). „Kolačići“ mogu biti blokirani, deaktivirani ili izbrisani. Stoga, postoje različiti alati (uključujući kontrolu pretraživača i postavki). Možete naći podatke u “help area” pretraživača internet stranice koji koristite. Ako su svi kolačići koje koristimo deaktivirani, na ostalima ekran vebsajta može biti ograničen.

 • JavaScript i piksel za praćenje

Naša internet stranica koristi „kolačiće“ i druge tržišno bazirane internet kontrole posebno za kontrolu i unapređenje našeg internet prisustva (JavaScript i „tracking pixels“). Celokupni podaci evidentiraju se anonimno. Korišćenjem takozvanih piksela za praćenje možemo da koristimo da prikupimo informacije kako bismo proverili za koje veličine ekrana, pretraživače i operativne sisteme bi naše internet prisustvo trebalo da bude optimizovano. JavaScript je programski jezik za procenu interakcija korisnika, modifikovanje, premeštanje ili generisanje sadržaja.

 • Google analitika

Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, analitiku internet stranice od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics koristi „kolačiće“ koji se čuvaju na Vašem računaru. Mi obrađujemo Vaše podatke na osnovu našeg legitimnog interesa u postavljanju pristupačne statistike pristupa vebsajta. Informacije koje „kolačić“ generiše o Vašem korišćenju ovog vebsajta (uključujući Vašu anonimnu IP adresu i pseudonimizovan ID, kao i URLs vebsajtova kojima je pristupljeno) prenose se i čuvaju od strane Google na serverima u SAD. Ovaj vebsajt koristi datu mogućnost za IP-anonimizaciju od strane Google Analytics. Vaša IP adresa će biti skraćena od strane Google u okviru zemalja članica Evropske unije ili drugih zemalja potpisnica Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zoni.

U naše ime Google će koristiti ove informacije za procenu korišćenja vebsajta, kreiranje izveštaja o aktivnostima vebsajta, kao i da bi nam pružili druge usluge povezane sa korišćenjem vebsajta i interneta.

Možete da sprečite opšte čuvanje „kolačića“ usklađivanjem softvera Vašeg pretraživača shodno tome. Međutim, ističemo da u ovom slučaju možda niste u mogućnosti da koristite sve funkcije ovog vebsajta u punom obimu.

Možete takođe da sprečite da Google prikupi vaše podatke u vezi sa Google Analytics preuzimanjem i instaliranjem pretraživača raspoloživog na sledećem linku.

Za više informacije o Google uslovima i o Google politici zaštite podataka, posetite sledeći sajt.

 • Google mape

Na našem vebsajtu koristimo uslugu Google Maps API. Ova usluga je usluga Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integrisanjem usluge na našem vebsajtu, bar sledeći podaci se prenose na Google, Inc: IP adresa, vreme posete vebsajtu, rezolucija ekrana posetioca, URL vebsajta (referrer), identifikacija pretraživača (user agent) i uslovi pretrage. Prenos podataka je nezavisan od toga da li imate Google račun na koji ste logovani ili nemate Google korisnički račun. Ako ste logovani, podaci će se preneti na Vaš račun. Ako ne želite dodavanje informacija na Vaš profil, morate da se izlogujete pre aktiviranja ovog dugmeta. Google, Inc. čuva ove podatke kao profile korišćenja i koristi ih za svrhe reklamiranja, istraživanja tržišta i/ili kreiranja svog vebsajta na bazi potražnje. Imate pravo na prigovor na kreiranje ovih korisničkih profila, pri čemu morate da kontaktirate Google Inc. za izvršenje ovog prava. Za više informacija o svrsi i predmetu prikupljanja i obrade podataka od strane Google, Inc., kontaktirajte sajt . Mi ne obrađujemo afektirane podatke.

 • Evidencija na internet stranici

Svaki put kada korisnik pristupi našem vebsajtu i svaki put kada je dokument povučen ili kada je pokušano da se dokument povuče sa servera, podaci o ovom procesu se čuvaju u datoteci aktivnosti (log file) Detaljno, sledeća evidencija podataka čuva se za svako povlačenje: IP adresa, naziv preuzetog („daunlodovanog“) dokumenta, datum i vreme preuzimanja, iznos prenetih podataka, poruka da li je preuzimanje bilo uspešno i poruka zašto preuzimanje možda nije uspelo, ime Vašeg provajdera internet usluga, ako operativni sistem to dozvoljava, softver pretraživača Vašeg računara i vebsajt sa kojeg nas posećujete.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je naš legitimni interes. Ovo ima za cilj da se otkriju, spreče i istraže napadi na našu internet stranicu.

Pored toga, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u posebnim slučajevima na osnovu zakonskih ili legitimnih interesa trećih lica ili u ime zakonski ovlašćenih organa ili sudova.

 • Sigurnost podataka

U cilju zaštite podataka na ovoj Internet adresi i kako bi osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, mogu da se koriste programi koji prate posete i prepoznaju neovlašćene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na drugi način. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

 • Tajnost podataka

Naglašavamo da prilikom posete ovim stranicama, Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obvezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima dati podatke koje smo od Vas primili.

Na određenim mestima unutar procedura.rs stranica i u određeno vreme, PRO ASISTENT  prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, …). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika ove web stranice i u svrhu statističke obrade posećenosti našeg sajta. PRO ASISTENT  garantuje da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.

 • Tačnost podataka

Svi podaci sadržani na našim Internet stranicama ne moraju biti u celosti potpuni niti ispravni. PRO ASISTENT  ne garantuje potpunu tačnost ni celovitost objavljenih podataka. U izuzetnom slučaju greške, PRO ASISTENT  će istu nastojati da ispravi ažurirajući sadržaj Internet stranica. Tačnost podataka objavljenih na Internet stranicama zavisi najviše od načina iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. PRO ASISTENT  je na osnovu ličnih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunio ili promenio primetno netačne podatke.

 •  Pravila privatnosti

PRO ASISTENT  posredstvom formi za apliciranje na internet stranici www.procedura.rs od klijenata prikuplja sledeće podatke: ime, prezime, kontakt telefon, e-mail adresu, matični broj (jmbg,  Prikupljene podatke PRO ASISTENTkoristi u svrhu kontaktiranja klijenata, pripremnih radnji za kreiranje ponude, kao i u informativne, servisne i svrhe neposrednog oglašavanja, i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta. PRO ASISTENT dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka agencije PRO ASISTENT, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: info@procedura.rs.

 

 • Slanje poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s ličnim podacima putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva. U takvim slučajevima, Vaš e-mail možemo poslati drugim zaposlenima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

 • Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da prilkom preusmeravanja sa naših Internet stranica budete upućeni na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan i bezbedan. Ipak, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju, i ne možemo uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmerimo. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa našom politikom za zaštitu ličnih podataka, ili u vezi sa Vašim iskustvima sa ovom Internet adresom, molimo da nam se javite na info@procedura.rs 

 • Korišćenje drugih izvora

Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na sajtu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost PRO ASISTENT  ne sumnja, ali za koju ne može garantovati.

S toga su sve informacije date na PRO ASISTENT  web stranici podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili publikovanja teksta do njegova čitanja. Informacije na sajtu su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za donošenje odluka, kupovinu ili prodaju bilo kog proizvoda, odnosno usluge.

 • Lični podaci

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od Vas dobili. Na Vaš zahev možemo ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ukoliko se pomenuti podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ukoliko želite da ostvarite to pravo, javite nam se na mail info@procedura.rs

 

Za dodatne informacije  pogledajte :  USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE PROCEDURA.RS