Likvidacija Firme | Zatvaranje D.O.O. i O.D| Najbolja cena za postupak likvidacije | Beograd i Cela Srbija

ZATVARANJE FIRME  U SRBIJI   -    LIKVIDACIJA  D.O.O.  i  O.D. FIRME

 

OBAVEŠTENJE : TRENUTNO NE PRIMAMO NOVE KLIJENTE ZA POSTUPAK LIKVIDACIJE 

 

 

POSTUPAK LIKVIDACIJE DOO I OD FIRME

NAŠA PREPORUKA JE DA SE OBRATI PAŽNJA
NA CEO TOK I USLOVE POSTUPKA .
LIKVIDACIJA JE SLOŽEN I DUG POSTUPAK
I VAŽNO JE ZNATI SVE FAZE I OBAVEZE
 
 
Likvidacija je REDOVNI postupak za ZATVARANJE FIRME:
Likvidacijom može prestati FIRMA KOJA NEMA DUGOVANJA
i prema kojoj se NE vode nikakvi postupci .
S obzirom da se za zatvaranje zahteva Uverenje Poreske uprave
-za uspešnu likvidaciju obavezno je da su namirene sve obaveze
i da su podneti svi FINANSIJSKI IZVEŠTAJI - redovni i vanredni .

 

KAKO SE SPROVODI LIKVIDACIJA ?

TOK LIKVIDACIONOG POSTUPKA U SRBIJI : 3 FAZE

Likvidacija : Faza 1
Otvaranje postupka likvidacije nad Firmom

 

 Odluka o pokretanju likvidacije – D.O.O.  ili  Ortačko Društvo

Odluka o pokretanju likvidacije
Poziv poveriocima da prijave potraživanja
Imenovanje i registracija likvidacionog upravnika
Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom
Oglas poveriocima firme u likvidaciji objavljen preko APR 
Direktno obaveštenje poveriocima firme

Faza 2 – nakon 90 dana
Registracija početnog likvidacionog izveštaja
 

Početni likvidacioni izveštaj DOO
Postupak sa prijavljenim potraživanjima
Lista priznatih i osporenih potraživanja
Usvajanje početnog likvidacionog izveštaja
Registracija početnog likvidacionog izveštaja 

Faza 3 – nakon 120 dana 
Oknčanje  likvidacije i brisanje DOO iz registra APR
 

Klijent dostavlja Uverenja Poreske uprave i JLS
Odluka o okončanju postupka likvidacije
Odluka o čuvanju poslovnih knjiga
Završni likvidacioni izveštaj likvidacionog upravnika
Usvajanje završnog likvidacionog izveštaja
Izjava likvidacionog upravnika o obavezama društva
Odluka o podeli likvidacionog ostatka Firme
Izjava o PDV ili Potvrda o brisanju iz PDV Registra
Registraciona prijava i postupak APR za BRISANJE DOO
Rešenje o brisanju firme iz nadležnog Registra APR-
Firma od dana ovog Rešenja nije aktivna,
prestaje da postoji i u registru dobija status OBRISAN IZ REGISTRA

 ZA INFORMACIJE O USLUZI KONTAKTIRAJTE NAS 

 info@procedura.rs
 
pro.asistent@gmail.com
 
011 324 14 53
069 324 14 53
 
 
 
 
 

Procedura_Beograd_Srbija.jpgPOSTUPAK ZATVARANJA FIRME TRAJE NAJMANJE 120 dana  , u skladu sa Zakonom.

U toku likvidacije DOO - Firmu zastupa Likvidacioni upravnik- Zastupnik u likvidaciji  .
U praksi se uglavnom imenuje lice koje je bilo Direktor pre likvidacije , ali se za Likvidacionog upravnika Firme
može imenovati bilo koje drugo lice.
 

OTVORENA LIKVIDACIJA FIRME SE MOŽE  OBUSTAVITI  U PROPISANOM POSTUPKU.

Obustavom Likvidacije Firma se vraća u aktivno stanje , na osnovu Odluke osnivača Firme.
Ograničenje u pogledu obustavljanja likvidacije vezano je za otkaze zaposlenima:
Otvaranje likvidacije je razlog za otkaz Ugovora o radu , ali ako bilo koji zaposleni bude otpušten iz razloga pokretanja likvidacije nad Firmom - Likvidacija se mora sprovesti do kraja.

 

Postupak likvidacije DOO se okončava procedurom brisanja firme iz Registra APR.
Pored Odluka , Izveštaja i Izjava koje su propisane Zakonom o privrednim društvima
- potrebno je pribaviti i dokaz o namirenju poreskih obaveza firme izdat od Poreske Uprave
i  Uverenje  o namirenim obavezama od jedinice lokalne samouprave ,
a za firme koje su bile u sistemu PDV -a
( oba ova Uverenja važe samo 5 dana od dna izdavanja )
i  potvrdu da je privredni subjekt brisan iz registra obveznika PDV.
 
 

 

________________________
 

REŠENJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE kojim se ODBIJA UPIS ili ODBACUJE PRIJAVA

ZA POKRETANJE LIKVIDACIJE FIRME Ili BRISANJE DOO IZ REGISTRA

Zbog složenosti postupka likvidacije , firme često prave tehničke i pravne propuste, što postupak zatvaranja firme produžava i poskupljuje.
Kontaktirajte nas ako ste i Vi dobili odbijajuće Rešenje Agencije za privredne Registre - u roku od 30 dana, kako biste zadržali pravo prioriteta 

 


like.png     Informacije o postupku likvidacije SVIH PREDUZEĆA I AUTO ŠKOLA u Srbiji , koja su dokumenta potrebna za zatvaranje firme,
koji su finansijski izveštaji potrebni u toku postupka likvidacije preduzeća  - društvo sa ograničenom odgovornošću ili za ortačko društvo
aktuelna pitanja o proceduri za brisanje firme iz Registra  - potražite na našem Blogu | PROcedura.rs/Blog !

Likvidacija  - postupak zatvaranja firme : Pro Asistent Beograd |  011 324 14 53 ; 069 324 14 53   |    pro.asistent@gmail.com    |