Likvidacija Firme | Zatvaranje D.O.O. i O.D| Najbolja cena za postupak likvidacije | Beograd i Cela Srbija

ZATVARANJE FIRME     -    LIKVIDACIJA  D.O.O.  i  O.D.

 

Postupak Likvidacije – Zatvaranje Preduzeća - DOO ili O.D.

Usluga_Zatvaranja_Firme_obuhvata_.jpg

 

Likvidacija : Faza 1
Otvaranje postupka likvidacije nad Firmom

 
 • Odluka o pokretanju likvidacije – D.O.O.  ili  Ortačko Društvo
 • Likvidacioni upravnik – Registracija likv. upravnika
 • Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom
 • Oglas poveriocima firme u likvidaciji objavljen preko APR 
 • Pečat firme sa oznakom –u likvidaciji - gratis uz uslugu
 • Početni likvidacioni izveštaj preduzeća
 • Usvajanje početnog likvidacionog izveštaja doo ili o.d.
 • Registracija početnog likvidacionog izveštaja .
 
 
Likvidacija : Faza 2 – nakon 90 dana :
Zatvaranje likvidacije i brisanje firme iz Registra
 
 • Okončanje postupka likvidacije – Odluke osnivača firme
 • Završni likvidacioni izveštaj
 • Usvajanje završnog  likvidacionog izveštaja
 • Izjava likvidacionog upravnika - likv. upravnik
 • Poveravanje dokumentacije firme nakon zatvaranja
 • Dodela preostale imovine/novca firme nakon likvidacije
 • Rešenje o brisanju firme iz Registra APR
 

 Cena za postupak Likvidacije Firme : Troškovi zatvaranja

 

Pecat_firme_u_likvidaciji.png  12.000 DIN + 12.000 DIN

DRUGI DEO NAKON 90 DANA
 
 U CENU UKLJUČENE
SVE TAKSE APR
 
 +

 

 

 

 
GRATIS PEČAT  
ZA DOO U LIKVIDACIJI
 
U OKTOBRU 2020. GODINE
 
 
 
STRUČNO I EFIKASNO ZATVARANJE
SVIH VRSTA D.O.O.  I  O.D. FIRMI 
 

NAŠI KLIJENTI SU FIRME

IZ BEOGRADA I CELE SRBIJE

 
 
Nije neophodan dolazak kod nas
    Ukoliko niste u prilici da dođete kod nas
Postupak se efikasno završava preko Interneta ili Pošte

 

 

Procedura_Beograd_Srbija.jpgPOSTUPAK ZATVARANJA FIRME TRAJE NAJMANJE 120 dana  , u skladu sa Zakonom.

U toku likvidacije DOO - Firmu zastupa Likvidacioni upravnik- Zastupnik u likvidaciji  .
U praksi se uglavnom imenuje lice koje je bilo Direktor pre likvidacije , ali se za Likvidacionog upravnika Firme
može imenovati bilo koje drugo lice - uz overu OP obrasca koji pripremamo u toku postupka ) .
 

OTVORENA LIKVIDACIJA FIRME SE MOŽE  OBUSTAVITI  U PROPISANOM POSTUPKU.

Obustavom Likvidacije Firma se vraća u aktivno stanje , na osnovu Odluke osnivača Firme.
Ograničenje u pogledu obustavljanja likvidacije vezano je za otkaze zaposlenima:
Otvaranje likvidacije je razlog za otkaz Ugovora o radu , ali ako bilo koji zaposleni bude otpušten iz razloga pokretanja likvidacije nad Firmom - Likvidacija se mora sprovesti do kraja.

 

Postupak likvidacije DOO se okončava procedurom brisanja firme iz Registra APR.
Pored Odluka , Izveštaja i Izjava koje pripremamo,  potrebno je pribaviti i dokaz o namirenju poreskih obaveza firme izdat od Poreske Uprave,  potvrdu o namirenim obavezama od Uprave prihoda  i originalnu potvrdu da je privredni subjekt brisan iz registra obveznika PDV ( ako je bio u PDV) . Ove dokaze i potvrde pribavljaju osnivači i zastupnici firme.
 

 

________________________
 

REŠENJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE kojim se ODBIJA UPIS ili ODBACUJE PRIJAVA

ZA POKRETANJE LIKVIDACIJE FIRME Ili BRISANJE DOO IZ REGISTRA

Zbog složenosti postupka likvidacije , firme često prave tehničke i pravne propuste, što postupak zatvaranja firme produžava i poskupljuje.
Kontaktirajte nas ako ste i Vi dobili odbijajuće Rešenje Agencije za privredne Registre - u roku od 30 dana, kako biste zadržali pravo prioriteta 

 


like.png     Informacije o postupku likvidacije SVIH PREDUZEĆA I AUTO ŠKOLA u Srbiji , koja su dokumenta potrebna za zatvaranje firme,
koji su finansijski izveštaji potrebni u toku postupka likvidacije preduzeća  - društvo sa ograničenom odgovornošću ili za ortačko društvo
aktuelna pitanja o proceduri za brisanje firme iz Registra  - potražite na našem Blogu | PROcedura.rs/Blog !

Likvidacija - postupak zatvaranja firme : Pro Asistent Beograd | 011 324 14 53 ; 069 324 14 53  |  pro.asistent@gmail.com  |